• A +
  • A -
  • print

Barsel

Rettigheder og muligheder i forbindelse med fødsel og adoption

Fravær ved barsel og adoption

Der er en række rettigheder og muligheder i forbindelse med fødsel og adoption.

Retten til fravær/orlov i forbindelse med barsel eller adoption er her i oversigtsform:

Hovedregler

Retten til orlov er i alt på 84 uger, men det er kun i 52 uger, man har ret til barselsdagpenge/evt. løn. De 84 uger fordeler sig således: Moderen har ret til at holde orlov 4 uger før forventet fødsel, og 14 uger efter fødslen. Ved evt. sygdom hos moren indtræder faren i morens fravær. Faren har ret til 2 uger inden for de første 14 uger efter barnets fødsel. Herefter har hver af forældrene ret til at holde 32 ugers orlov, men det er vigtigt at understrege, at kun den ene kan få dagpenge. Dvs. at holder forældrene alle 84 uger, er de 32 uger helt for egen regning.

Fleksibel orlov

Der er flere muligheder for at tilrettelægge orloven, så det passer ind i forældrenes arbejdsliv. Udover at fordele orloven mellem moren og faren, er der mulighed for:

Forlængelse af orlov

De 32 uger med dagpenge kan forlænges til 40 uger for arbejdsløse og 46 uger for beskæftigede og selvstændige. Ved en forlængelse strækkes dagpengene ud, sådan at satsen bliver lavere men udbetales i flere uger. 

Genoptagelse af arbejdet

Arbejdet kan - efter aftale med arbejdsgiveren - genoptages delvist, dvs. på nedsat tid. Man kan dog ikke både forlænge orloven og genoptage arbejdet delvist.

Udskydelse af fraværsret

Beskæftigede lønmodtagere kan udskyde mellem 8 og 13 uger af fraværsretten. Det er kun den ene forælder som kan gøre det, og den resterende orlov skal holdes inden barnet fylder 9 år.

Herudover er der en række muligheder for at aftale, hvordan orloven skal tilrettelægges.

Løn under barsel?

Overenskomstansatte i staten: moren har ret til orlov med løn 6 uger før forventet fødsel og 14 uger efter. Faren har ret til løn i 2 uger i forbindelse med fødslen. Derudover har moren ret til 6 uger med løn, faren har 7 uger og så er der 6 uger, som enten kan deles imellem dem eller holdes af den ene. Resten af orlovsperioden er der mulighed for at få barselsdagpenge fra kommunen.

Overenskomstansatte i en kommune: moren har ret til orlov med løn 8 uger før forventet fødsel og 14 uger efter. Faren har ret til løn 2 uger i forbindelse med fødslen. Derudover har moren ret til 6 uger med løn, faren har 7 uger og så er der 6 uger som kan deles imellem dem eller holdes af den ene. Resten af orlovsperioden er der mulighed for at få barselsdagpenge fra kommunen.

Privatansatte. Her kommer det an på, hvad der står i din kontrakt/evt. overenskomst. Hvis der ikke er en overenskomst, men ansættelsesforholdet følger Funktionærlovens regler, har moren ret til ½ løn i 4 uger før og 14 uger efter fødslen.

Barselsdagpenge

Forældrene kan tilsammen få barselsdagpenge i 52 uger, fratrukket den periode, hvor man evt. får løn. Som beskrevet indledningsvis har forældrene hver 32 uger efter de første 14 uger, men dette gælder retten til fravær og altså ikke retten til dagpenge. Hvis du opfylder kravene til at få sygedagpenge kan du også få barselsdagpenge. Satsen er den samme.

Har du selvstændig virksomhed, beregnes retten til barselsdagpenge på en anden måde, end for en lønmodtager. Kontakt DMF’s a-kasseservice eller Udbetaling Danmark.

Adoption

Adoptanter har ret til 1 hhv. 4 ugers orlov før modtagelse af barnet afhængig af om det foregår i Danmark eller i udlandet. I de første 14 uger efter modtagelsen har en af forældrene ret til fravær. Herefter gælder de samme regler som ved barselsorlov.

Medmødre mv.

En kvinde kan adoptere sin registrerede partners barn allerede fra fødslen (hvor det før var efter 3 måneder), hvis barnet er blevet til ved kunstig befrugtning, og partnerne boede sammen på tidspunktet for den kunstige befrugtning.

Medmoren har derved den samme ret til fravær og dagpenge som fædre. I forhold til de overenskomster, der giver faren ret til løn under de to ugers barsel, får medmoren den samme ret, forudsat at hun adopterer sin partners barn allerede fra fødslen.

Varsel

Selvom du har ret til orlov, kan retten bortfalde, hvis du ikke giver din arbejdsgiver besked i rette tid. Moren skal meddele senest 3 måneder før forventet fødsel, at hun er gravid og hvornår orloven forventes påbegyndt. Senest 8 uger efter fødslen skal hun meddele, hvornår hun vender tilbage til arbejdet.

Hvis faren vil holde de to uger i forbindelse med barnets fødsel skal han give besked senest 4 uger før den forventede fødsel. Hvis han vil holde en del af den øvrige orlov, skal han ligesom moren give besked senest 8 uger efter barnets fødsel.

Kontakt DMF for yderligere rådgivning om dine muligheder i forbindelse med graviditet og orlov.

Afskedigelse i forbindelse med afholdelse af orlov

De fleste ved nok godt, at det ikke er lovligt at afskedige en medarbejder, fordi vedkommende er på barsel. Men hvordan er reglerne egentlig, og hvem skal bevise om afskedigelsen skyldes barselsorlov eller noget andet.

Ligebehandlingsloven skal sikre, at der ikke sker forskelsbehandling af mænd og kvinder mht. beskæftigelse og barselsorlov. Den indeholder en række punkter, en arbejdsgiver skal være opmærksom på, herunder afskedigelse eller forringelse af arbejdsvilkårene for medarbejdere, der ønsker at holde/har holdt barsels/adoptionsorlov. Loven beskytter altså også mænd på barsel.

Sker det alligevel, at en medarbejder afskediges eller forflyttes til en mindre attraktiv funktion, kan medarbejderen tildeles en godtgørelse. Det gælder uanset, om det sker under graviditet, fertilitetsbehandling, orlov eller umiddelbart efter orlovens ophør. Det gælder også når medarbejderen har varslet afholdelse af orlov. Her er det op til arbejdsgiveren at bevise, at afskedigelsen ikke skyldes orloven, men andre forhold på arbejdspladsen, som f.eks. nedlukning af en hel afdeling.

Beskyttelsen gælder også i en situation, hvor man ikke får et job/ikke indkaldes til samtale, fordi man har oplyst, at man er gravid.

Kontakt DMF’s faglige afdeling, hvis du har været udsat for forskelsbehandling pga. barsel og graviditet.

Hvem kan du kontakte:

.

København: 35 240 240

Ann-Mari Nostrup
amn@remove-this.dmf.dk
(barsel til 28. november 2016)

Lene Hansen
lh@remove-this.dmf.dk

Aarhus: 35 240 240

Dorte Bang
db@remove-this.dmf.dk

Esben Bøgh Lauersen
el@remove-this.dmf.dk