• A +
  • A -
  • print

Uforståeligt lovforslag om opholdskrav og dagpenge

05.10.2018 af Petrine Puper Jørgensen DMF

Regeringen har netop fremlagt et lovforslag, som skal gøre det sværere for danskere, der har arbejdet i udlandet, og udenlandske arbejdere at optjene ret til dagpenge.

Et nyt lovforslag gør det sværere at optjene ret til dagpenge for danskere, der har arbejdet i udlandet og udenlandske arbejdere. Det er et absurd lovforslag, mener Dansk Musiker Forbund.

I sommerferien udsendte Beskæftigelsesministeriet et udkast til ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.) til høring. Et lovforslag som helt konkret vil betyde, at danskere eller udenlandske arbejdere skal have opholdt sig i Danmark eller et EU/EØS-land i syv ud af de sidste otte år for at være berettiget til dagpenge. Det vil betyde, at eksempelvis musikere som har arbejdet mere end et år i fx USA eller Asien, vil miste retten til dagpenge, når de vender hjem. Og det er uanset, hvor længe de har betalt til deres A-kasse. 

Dansk Musiker Forbund fraråder lovforslaget

Dansk Musiker Forbunds chefjurist Trine Budtz, kalder det for et absurd lovforslag, og frarådede det på det kraftigste i det høringssvar, som Dansk Musiker Forbund indsendte til Beskæftigelsesministeriet over sommeren. I høringssvaret fremhæver Dansk Musiker Forbund særligt tre problemstillinger i forhold til lovforslaget. Samtidig understreges det, at problemstillingerne ikke kun gælder musikere, men generelt vil blive problematisk for mange brancher. De tre overordnede problemstillinger gælder for:

  1. Unge, nyuddannede danske musikere.
  2. Personer fra udlandet med arbejds- og opholdstilladelse i Danmark.
  3. Generelt danskere, der tager arbejde i udlandet.

Læs høringssvaret fra DMF her

Hårdtarbejdende dimittender straffes

Først og fremmest vil unge dimittender risikere at blive straffet af loven, da der ses en tendens til, at unge nyuddannede musikere ofte er friske på at arbejde langt fra hjemmet, herunder udlandet, for at komme i gang på arbejdsmarkedet. Ved indførelse af et bopælskrav i Danmark på syv år ud af de foregående otte år, vil de nyuddannede musikere sættes i en situation, hvor de efter fx to stillinger i udlandet uden for EU/EØS à ét års varighed vil stå med en årelang karantæne – både i forhold til arbejdsløshedsdagpenge og måske også i forhold til sygedagpenge og barselsdagpenge. 

Det mener Dansk Musiker Forbund er uholdbart og på ingen måde fair overfor musikere i en branche, hvor det kan være svært at få stilling inden for landets grænser, og hvor musikere tager arbejde i udlandet bl.a. for at dygtiggøre sig sådan, at de senere kan vende tilbage til Danmark og konkurrere sig til en stilling i et dansk orkester.

Udenlandske arbejdere rammes også

I de danske landsdelsorkestre, DR’s orkestre, Det Kongelige Teater, m.fl. ansættes musikerne efter konkurrence om stillingerne. Der er ofte mange ansøgere fra udlandet, og en del af musikerne i orkestrene er derfor udenlandske musikere, der har opnået arbejds- og opholdstilladelse efter reglerne om særlige, individuelle kvalifikationer. Nogle af disse musikere medbringer også ægtefælle og børn, hvor ægtefællen får mulighed for at arbejde i Danmark.

Ved indførelse af den foreslåede regel, vil de udenlandske musikere ikke have samme rettigheder, som de danske kolleger, de arbejder sammen med. Dansk Musiker Forbund forudser, at de udenlandske musikere vil føle sig som andenrangs borgere i Danmark på baggrund af den forskelsbehandling, som der lægges op til ved indførelsen af otte-års reglen. 

Lov vil påvirke mange

Sluttelig kan Dansk Musiker Forbund også forestille sig sager, hvor borgere – altså ikke kun musikere – har været medlem af en a-kasse i en menneskealder, hvor der er betalt bidrag i fx 25 år til a-kassen, og når vedkommende første gang søger om arbejdsløshedsdagpenge, så er der ikke adgang til andre ydelser end integrationsydelse før efter yderligere syv års ophold i Danmark. 

Overordnet set er det uforståelige regler, og på nuværende tidspunkt har Beskæftigelsesministeren ikke været lydhør overfor de mange indvendinger, som Dansk Musiker Forbund har påpeget i sit høringssvar. Uanset dette arbejder Dansk Musiker Forbund selvfølgelig ufortrødent videre med at lægge et politisk pres på Beskæftigelsesministeren med henblik på at få ændret lovforslaget og vi følger derfor sagen tæt. 

Læs mere her