• A +
  • A -
  • print

Bevar din ophavsret i den danske model

24.10.2018 af Morten Madsen DMF

For at undgå totalt buy-out af rettigheder og bevarelse af den danske rettighedsmodel, udvider DMF eksklusivt mandat til on-demand-udsendelse af audiovisuelle optagelser.

Fremover skal du kontakte forbundet, når du bliver tilbudt en kontrakt, som involverer udøverrettigheder i audiovisuelle produktioner, når disse bruges on-demand fx i streamingtjenester. Ordningen vil hjælpe dig til at få den bedst mulige kontrakt og beskytte din ophavsret.

I takt med at internationale streamingtjenester rykker ind på det danske tv-marked og stiller krav om at danske kunstnere skal underlægge sig amerikansk kontraktpraksis med totalt buy-out af deres rettigheder, rykker danske kunstnerorganisationer tættere sammen for at tage kampen op og modstå presset udefra og for at bevare og udbygge den danske rettighedsmodel.

DMF beskytter din ophavsrettigheder

DMF har siden efteråret 2017 varetaget medlemmernes såkaldte Copydan-rettigheder eksklusivt for medlemmerne. De yderligere rettigheder, som DMF nu varetager eksklusivt er udøverrettigheder i audiovisuelle produktioner, når disse bruges on-demand fx i streamingtjenester. Det betyder i praksis, at du skal kontakte forbundet, når du bliver tilbudt en kontrakt, som involverer disse rettigheder, og at du ikke kan skrive under på sådan en aftale alene. Ordningen vil hjælpe dig til at få den bedst mulige kontrakt og beskytte din ophavsret.

Den danske producentforening er således blevet orienteret om, at medlemmerne af Dansk Skuespillerforbund, Dansk Artistforbund, Danske Dramatikere, Danske Filminstruktører, Dansk Filmfotograf Forbund, Danske Scenografer og Dansk Musiker Forbund ikke kan disponere over audiovisuelle rettigheder til streamingtjenester uden deres forbunds mellemkomst. 

Den danske rettighedsmodel

Mange DMF-medlemmer ved, hvad den danske model er, når de hører, at det er den rettighedsmodel, som bl.a. betyder at de får udbetalt vederlag gennem Performex. Kernen i den danske model er, at musikeren bevarer nogle af sine rettigheder, sådan at der - udover løn for at spille selve tv-jobbet - også løbende udbetales rettighedsvederlag i takt med at rettighederne bliver udnyttet.

Men den danske model er under pres, fordi forbrugsmønsteret på tv-området flytter sig meget hurtigt væk fra traditionel flow tv-sening over på on-demand streaming. Og de globale streamingtjenester Netflix, HBO m.fl. vil gerne tilbyde deres kunder nye tv-serier med lokalt islæt og er derfor begyndt at producere her i landet. Det er godt, at vi har et professionelt og attraktivt produktionsmiljø, der kan tiltrække investeringer, men vi er nødt til at insistere på, at der produceres på danske vilkår.

Sammenslutningen Create Denmark

Derfor har 10 danske kunstnerorganisationer* sluttet sig sammen i organisationen Create Denmark, for at stå stærkere i en fælles forhandlingsplatform overfor de internationale streamingtjenester. Og som led i Create Denmarks strategi, har DMF besluttet at udvide den mængde af rettigheder, som efter DMF’s love forvaltes eksklusivt. 

Beslutningen har et dobbelt formål - dels at gøre Create Denmark i stand til at udbyde alle kunstnerrettighederne i danske produktioner som en samlet pakke med henblik på at have den bedst mulige forhandlingsposition. Men DMF beskytter også med en øget eksklusivitet de enkelte musikere imod at skulle forhandle alene imod tjenesterne og deres producenter – og eventuelt blive spillet ud imod hinanden.

Nye penge i rettighedsbilledet

For medlemmer, som arbejder meget med musik til film og tv, vil dette muligvis gøre aftaleforhandlinger med producenter m.fl. lidt mere besværlige i en periode. Vi ved imidlertid, at det tager et stykke tid for at branchen indstiller sig på en ny praksis, men når vi har fået etableret et nyt rettigheds-flow den ene vej og et betalingflow den modsatte, vil dette virke ligeså gnidningsløst, som de systemer vi kender fra Performex, Gramex og Koda i dag.

Og for musikere, der spiller på meget underlægning til film og tv, er det vores vurdering, at der vil være en del nye penge i det ændrede rettighedsbillede. Dette hænger sammen med at de pågældende on-demand- rettigheder i et vist omfang i dag overdrages mod det honorar musikeren alligevel skulle have for at spille en opgave. 

Dansk Musiker Forbund og de øvrige organisationer følger branchens reaktioner med henblik på eventuelt at indkalde til orienteringsmøder for medlemmerne.

[*] Create Denmark er en non-profit, medlemsejet erhvervsdrivende forening (Create Denmark F.M.B.A., CVR-nr. 38285130), som blev stiftet den 22. november 2016 af Dansk Artist Forbund, Dansk Filmfotograf Forbund, Dansk Journalistforbund, Dansk Musiker Forbund, Dansk Skuespillerforbund, Danske Dramatikere, Danske Filminstruktører, Film og tv-arbejderforeningen, Danske Scenografer og Danske Sceneinstruktører. Den betaling, som Create Denmark modtager via kollektive aftaler, sendes via medlemsorganisationerne videre til rettighedshaverne.

 

FAKTA:

Hvad er ”den danske rettighedsmodel”?

Den er kort sagt udtryk for, at du - udover løn - får en løbende rettighedsbetaling i takt med, at dine rettigheder over tid bliver udnyttet. Fælles risiko med producenten, fælles om succes.

Hvad er ”Buy out”?

Buy out betyder, at du overdrager dine rettigheder mod et engangsbeløb, som dækker over enhver fremtidig udnyttelse. Du vil ikke få løbende rettighedsbetaling, og vores undersøgelser viser, at det er en dårlig forretning. 

Hvad er eksklusive mandater?

Et eksklusivt mandat er udtryk for en overdragelse af rettigheder fra dig til dit forbund. Det indebærer, at forbundet på dine vegne forhandler og indgår aftaler om brug af dine rettigheder.

DMF’s eksklusive mandat er hjemlet i DMFs love § 5, stk. 3, som blev ændret ved urafstemning i sommeren 2017 for netop at give mulighed for at etablere en fælles forhandlingsplatform i Create Denmark.

Hvorfor eksklusive mandater?

Streamingområdet er pt. ureguleret i Danmark. Vi indfører eksklusive mandater på dette område for at øge vores forhandlingsstyrke. Det gør vi for at beskytte dig. Det samme gør andre kunstnerorganisationer. På den måde styrker vi fællesskabet på tværs af branchen.

Hvad betyder det i praksis for dig?

I praksis vil du ikke mærke en stor forskel. Kontakt os, når du bliver tilbudt at arbejde på en film eller serie til en streamingtjeneste, så vi kan hjælpe dig med dine kontraktforhandlinger. Det eksklusive mandat indebærer, at du ikke kan skrive under på en aftale om rettigheder alene. Det betyder også, at du ikke kan presses til at indgå buy out-aftaler, og det melder vi ud til hele branchen på vegne af Dansk Musiker Forbund og de andre kunstnerorganisationer.

Create Denmark består af:

Dansk Skuespillerforbund, Danske Dramatikere, Danske Filminstruktører, Danske Sceneinstruktører, Dansk Artist Forbund, Dansk Filmfotograf Forbund, Dansk Journalistforbund, Dansk Musiker Forbund, Film og tv-arbejderforeningen og Danske Scenografer. 

Se mere på DMFs love § 5, stk. 3 her: