• A +
  • A -
  • print

Regeringens øvrige hjælpepakker

18.03.2020

Vi giver dig her et overblik over, hvordan de hjælpepakker, regeringen har præsenteret de seneste dage, stiller vores forskellige typer af medlemmer. Du kan også holde dig opdateret på Finansministeriet hjemmeside www.fm.dk

Vi opdaterer løbende for relevant information og relevante links.  

Freelancere med CVR-nummer

I dag 18. marts har regeringen på et pressemøde meldt ud, at der skal etableres en hjælpepakke for de små erhvervsdrivende med 10 ansatte eller færre i foreløbig de næste 3 måneder – altså fra den 9. marts til den 9. juni.

Her kan størstedelen af de af Dansk Musiker Forbunds medlemmer, der driver selvstændig virksomhed - enten som enkeltmandsvirksomhed, I/S eller ApS/IVS - komme i betragtning. Det vil ifølge finansministerens udtalelser dog kun gælde virksomheder, der har et CVR-nr., og som har oplevet en nedgang i omsætningen på 30% eller derover.

Der vil kunne ydes dækning med 75% af indtægtstabet, op til maks. 23.000 kr. månedligt.

Derudover kan ekstraordinært ramte brancher få hjælp til dækning af deres faste udgifter i virksomheden med op til 80% af udgifterne. Det står endnu ikke klart, om små virksomheder i underholdningsindustrien kan komme ind under disse ekstraordinært ramte brancher, men dette holder vi øje med og orienterer om, så snart vi har klarhed over det.

I skrivende stund er denne hjælpepakke endnu ikke vedtaget. Men der er lagt op til en hastebehandling i Folketinget. Information på f.eks. virksomhedsguiden om, hvordan de nærmere betingelser er, og hvornår man kan ansøge m.m., forventes at komme, når forslaget er endeligt vedtaget. Link til denne finder du her: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/

I forbindelse med ansøgning vil det være nødvendigt at kunne dokumentere sit tab. Mange musikere har ikke skriftlige kontrakter på deres jobs, og derfor vil vi allerede nu opfordre til, at I sørger for at få skriftlige kontrakter på de mistede jobs.

Vi opfordrer til brug af Dansk Musiker Forbunds standardkontrakt, og for at der ikke skal være nogen tvivl om situationen, foreslår vi, at man under ”Særlige aftaler” i kontraktformularen tilføjer at: ”I tilfælde af force majeure kan kontrakten aflyses af begge parter”.

Link til Dansk Musiker Forbunds standardkontrakt: https://www.dmf.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Standardkontrakt/DMF_Standardkontrakt_2019.pdf

Virksomheder og lønmodtagere  

Trepartsaftale for lønmodtagere

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for perioden 9. marts 2020 og frem til den 9. juni 2020. Virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte, kan med ordningen få lønkompensation. Lønkompensationen fra staten er 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr., hvis de vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at afskedige dem. For timelønnede kan lønkompensationen udgøre 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat. Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår.  

Særlov om sygedagpenge og fleksibel arbejdsfordeling

Loven giver arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende statslig refusion fra første sygefraværsdag for de personer, der er smittede eller i karantæne på grund af COVID-19. Dette er gældende i perioden 27. februar 2020 til 1. januar 2021. Derudover gøres ordningen med arbejdsfordeling mere fleksibel, så virksomhederne hurtigt kan tilpasse sig og undgå afskedigelser af medarbejdere. Ordningen går ud på, at virksomhederne for at undgå afskedigelser kan sætte medarbejderne ned i arbejdstid i en midlertidig periode, hvor de så kan få supplerende dagpenge. Endelig udvides varslingspuljen med 10 millioner kroner i år, hvis det viser sig nødvendigt. Pengene vil kunne sikre en hurtig og målrettet indsats til personer, der mister deres arbejde som led i større afskedigelser affødt af COVID-19.  

Suspendering af beskæftigelsesindsatsen i jobcentre og a-kasser

Den midlertidige lukning af jobcentrene betyder, at disse aktiviteter suspenderes:

·       Alle igangværende aktiveringstilbud – der bliver heller ikke igangsat nye tilbud

·       Samtaler i jobcentre

·       Lediges forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

·       Jobcentre og a-kassers mulighed for at give sanktioner

Nødberedskabet sikrer, at disse aktiviteter fortsætter:

·       Ledige kan fortsat modtage deres ydelse

·       Borgere, der bliver ledige, kan tilmelde sige som nyledige via Jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i jobcentret, så de fortsat er sikret et forsørgelsesgrundlag.

·       Borgere kan henvende sig til jobcentret og kan også afgive klager, men de normale frister, fx klagefrister, suspenderes.

·       Jobcenteret kan tage imod og behandle anmeldelser af arbejdsfordeling.  

For virksomheder og lønmodtagere gælder også

Kompensationsordning til arrangører af større arrangementer

Regeringen har den 10. marts 2020 foreslået en kompensationsordning til arrangører af større arrangementer i perioden fra og med den 6. marts til og med den 31. marts 2020. Det er under afklaring, om rammerne for ordningen skal justeres som følge af statsministerens pressemøde den 11. marts 2020. Som udgangspunkt gælder ordningen arrangementer, som aflyses, udskydes eller væsentlig ændres som følge af statsministerens opfordring til at aflyse arrangementer med 1000 eller flere deltagere pga. coronavirus. Derudover er arrangementer med 500 eller flere deltagere, som er målrettet særlige coronavirus-risikogrupper, f.eks. ældre eller helbredsmæssigt sårbare, omfattet. Det forventes, at ansøgninger åbner den 20. marts 2020.  

Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat

Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges som følge af coronavirus med henblik på at give virksomheder bedre likviditet.

Forlængelse af virksomheders betalingsfrister vedr. moms:

Betalingsfristen for store virksomheders momsbetaling forlænges for 3 månedlige rater (betalingerne for marts, april og maj) med 30 dage. Store virksomheder er defineret som virksomheder med en årlig momspligtig omsætning over 50 mio. kr.

Det er ved at blive undersøgt, om afgiftsperioderne for små og mellemstore virksomheder kan forlænges.

Forlængelse af virksomheders betalingsfrister vedr. indeholdt AM-bidrag og A-skat:

Betalingsfristerne forlænges for 3 månedlige rater (betalinger for april, maj og juni) med 4 måneder.

Mulighed for, at selskaber selv kan nedsætte deres acontoskat:

Selskaberne skal den 20. marts indbetale acontoskat for første halvår 2020. Hvis et selskab forventer, at indkomstforholdene i 2020 vil afvige væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære acontoskat, kan selskabet selv nedsætte betalingen. Skattestyrelsen kan efterfølgende bede om den nødvendige dokumentation for de ændrede indkomstforhold.

Udvidet varslingspulje

I forbindelse med større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde kan det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) iværksætte en målrettet indsats til de afskedigede personer. 

Ved større afskedigelser forstås som udgangspunkt mindst 50 % af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte. Puljen iværksættes sammen med jobcentrene.  

Garantiordning for nye lån

Statsgaranterede lån til virksomheder, der er ramt af coronavirus.

Der arbejdes på at etablere en ordning, som giver mulighed for, at små og mellemstore virksomheder samt større virksomheder kan få en statsgaranti på 70 % af bankernes nye udlån til at dække driftstab som følge af coronavirus.

For at være omfattet af ordningen skal virksomheden kunne dokumentere, at man har oplevet et driftstab på over 50 % som følge af coronavirus.

BEMÆRK: De konkrete regler for ordningen er stadig under udarbejdelse, så ordningen er endnu ikke trådt i kraft. Der er desuden en mulighed for, at kriterier ændres