• A +
  • A -
  • print

DMF Sagsbehandling

Et kig ind i DMF’s faglige maskinrum

Dansk Musiker Forbund gør alt for at hjælpe medlemmerne i deres faglige sager, både inden de når domstolene, og når de skal føres ved domstolene. Det henter tusindvis af kroner hjem til medlemmerne hvert år. 

Medlemmernes sager spænder fra spørgsmål om ansættelsesforhold, overenskomster, skat og dagpenge til sager i forbindelse med kontraktforhandlinger, udgivelser og aflysning af spillejob eller manglende betaling. Nedenfor får du et indblik i nogle af de sager, vi hjælper medlemmer med at løse.

Kontakt Dansk Musiker Forbund, hvis du har spørgsmål: dmf@remove-this.dmf.dk eller telefon 35240240.


 

Sag angående:

 

Når musikeren aflyser spillejob

Som musiker bliver man af og til nødt til at aflyse en koncert eller et spillejob. 

Hvis man er i den situation, er det allervigtigste at sørge for god og tæt kommunikation med arrangøren/kunden. Man skal også som professionel musiker huske, at man har en særlig forpligtelse over for en privat kunde. 

Hvis man aflyser et job som festmusiker eller band - altså man er hyret til at underholde - er praksis normalt således, at musikerne selv finder et erstatningsband, der spiller samme repertoire. På den måde får arrangøren den samme musik som ønsket og en garanti for kvaliteten. 

Musikerne pålægger dermed ikke arrangøren unødigt arbejde og det gode samarbejde bibeholdes trods den ærgerlige situation.

Hvis man aflyser som plakatbærende musikere - dvs. bands der spiller koncerter, hvortil publikum har købt billetter - er situationen en lidt anden, idet publikum kan have krav på at få deres billetpenge igen. 

Uanset om man aflyser som festmusiker/band eller som plakatbærende act kan der komme et juridisk efterspil, hvor man bl.a. ser på, hvorvidt musikerens aflysning påfører arrangøren et økonomisk tab, som arrangøren skal kunne dokumentere og som musikeren kan være forpligtet til at erstatte. 

Hvis du skulle komme i en situation hvor du som musiker er tvunget til at aflyse, er du velkommen til at kontakte Lasse Fischer på lasse@remove-this.dmf.dk


Angående:

Lønmodtagernes Garantifond

Er din arbejdsgiver gået konkurs og har du løn, feriepenge eller pension til gode, er der ofte hjælp at hente hos Lønmodtagernes Garantifond. Og her hjælper Dansk Musiker Forbund også medlemmerne. 

Lønmodtagernes Garantifond er en ordning betalt af arbejdsgiverne og oprettet med henblik på at smidiggøre udbetaling af løn mv. til medarbejder, som kommer i klemme i forbindelse med arbejdsgivers konkurs eller død.

Når du har fået besked om, at din arbejdsgiver er konkurs, skal du anmelde dit krav på løn, både den løn du allerede har optjent, samt den du har ret til i din eventuelle opsigelsesperiode samt feriepenge og pension.

Anmeldelsen sker elektronisk og skal dokumenteres med ansættelseskontrakt, lønsedler, fritstilling, opsigelse osv. Skemaet til anmeldelse er ikke velegnet til musikere, som ofte har atypiske ansættelser. Du kan derfor give Dansk Musiker Forbund fuldmagt til at anmelde kravet på dine vegne. 

Forbundet hjælper løbende en række medlemmer med anmeldelse, fremsendelse af dokumentation og efterfølgende korrespondance med Lønmodtagernes Garantifond og har derfor oparbejdet en betydelig viden om, hvordan anmeldelsen skal formuleres for, at sagsbehandlingen i Lønmodtagernes Garantifond bliver så kort og gnidningsløs som muligt, ligesom forbundet kan formulere svar på eventuelle spørgsmål, så misforståelser og dermed sen eller manglende udbetaling forhindres. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forbundets juridiske konsulent, Dorte Bang på db@remove-this.dmf.dk


Sag angående:

Aftale mellem band, distributionsselskab og producer

Vores medlemmer har indspillet plade med producer uden forinden at have indgået endelig aftale med produceren. Vores medlemmer har også indgået aftale med distributionsselskab, som ikke tager højde for aftale med produceren. Efter en god dialog mellem forbundet, produceren og dennes repræsentant kommer en aftale i stand og efterfølgende tilpasses medlemmernes distributionsaftale i overensstemmelse hermed, så alle parter er tilfredse.


Sag angående:

Genberegning af tilskud til selvstændig fleksjobber

I forbindelse med oprettelsen af et selvstændigt fleksjob for et medlem blev der tilbage i år 2009 indgået aftale om tilskud med udgangspunkt i overenskomstens grundløn. Som tiden gik, undrede medlemmet sig over, at tilskuddet blev ved med at være det samme, hvorfor medlemmet forsøgte at rette henvendelse til kommunen herom. Da der ikke skete noget, kontaktede medlemmet Dansk Musiker Forbund for en vurdering af sagen. Herefter kunne forbundet konstatere, at medlemmet ved oprettelsen af fleksjobbet var blevet indplaceret på forkert grundløn, og at de overenskomstmæssige lønstigninger ikke var blevet givet til medlemmet. Efter et længere forløb mellem kommunen og Dansk Musiker Forbund blev resultatet, at medlemmet pga. fejlen fik udbetalt kr. 202.786,00 med tilbagevirkende kraft


Sag angående:

Musik- og billede-rettigheder på You Tube

Et af forbundets medlemmer har en meget velbesøgt kanal på YouTube. Medlemmet ønsker at bruge en række video-optagelser, som medlemmet ikke selv ejer, sammen med medlemmets musik. Medlemmet kontakter derfor Dansk Musiker Forbund. Vi oplyser om dels de ophavsretslige forhold, og dels om indholdet af de aftaletilbud vedrørende brug af videooptagelser, som medlemmet har modtaget. Medlemmet rådgives herefter om de nødvendige ændringer i aftalerne, således at medlemmet uden problemer kan bruge videomaterialet som ønsket.


Sag ang. opsigelse af ansættelsesforhold, bortvisning

Bortvisning ændret til opsigelse

Hvis du er i et ansættelsesforhold, er din opsigelse reguleret i funktionærloven, den overenskomst du er ansat under eller i din individuelle ansættelseskontrakt. Den ultimative måde af afslutte et ansættelsesforhold er bortvisning. Dette medfører, at dit ansættelsesforhold og dermed din løn ophører med det samme.

Der skal naturligvis være en meget alvorlig begrundelse for at bortvise en medarbejder, og det er da heldigvis også sjældent, at forbundet er involveret i den type sager.

I den aktuelle sag var medarbejderen blevet bortvist efter en meget lang ansættelsesperiode. Dansk Musiker Forbund fandt, at begrundelsen for bortvisningen ikke var tilstrækkelig (saglig) og havde derfor allerede i partshøringsfasen gjort indsigelse mod bortvisningen.

Arbejdsgiver fastholdt bortvisningen, og næste skridt fra forbundets side var at anmode arbejdsgiver om en forhandling af bortvisningen. Der kunne ikke opnås enighed under forhandlingen, og da medarbejderens overenskomst gav hjemmel til at indbringe sagen for et afskedigelsesnævn, var det vores næste træk.

Som forberedelse til behandling i afskedigelsesnævnet indbød arbejdsgivers interesseorganisation til endnu en drøftelse med henblik på et forlig inden den endelige nævnsbehandling. Efter lange forhandlinger lykkedes det Dansk Musiker Forbund at indgå en aftale om, at bortvisningen bortfaldt. Det betød, at medarbejderen i stedet blev opsagt med de deraf følgende efterbetalinger af løn i opsigelsesperiode samt fratrædelsesgodtgørelse. 

Har du spørgsmål til sagen, kan du kontakte Dorte Bang på db@remove-this.dmf.dk


Sag ang. erhvervslejemål, lejeforhøjelse og opsigelse

Lejestigning i musikstudie

Ved leje af erhvervslokaler gælder erhvervslejeloven. Der er regler som beskytter lejeren fx mod opsigelse, men mange kender ikke deres rettigheder. Dansk Musiker Forbund hjælper med at tjekke lejekontrakten, og hvis udlejer stiller urimelige krav, kan vi repræsentere dig overfor udlejer.

Et medlem får varslet at lejen skal stige abnormt og medlemmet kontakter derfor forbundet. Som konsekvens af at medlemmet ikke ville acceptere den kæmpestore lejeforhøjelse, blev medlemmets leje af studiet også opsagt.

Dansk Musiker Forbund var fra begyndelsen inde over sagen og gjorde på medlemmets vegne indsigelse mod både lejeforhøjelse og opsigelse. Udlejer lagde sag an ved byretten, men retten gav vores medlem medhold i, at lejeforhøjelse ikke kunne gennemføres. Da der heller ikke var udsigt til at udlejer kunne vinde spørgsmålet om opsigelse, valgte udlejer at trække sagen tilbage. Sagen blev således afsluttet til fordel for medlemmet.

Har du spørgsmål til sagen, kan du kontakte Trine Budtz på tb@remove-this.dmf.dk


Sag ang. manglende betaling

Fede Finns flyvetur

Efter en vellykket koncert, skal en arrangør afregne efter jobbet. Bandet får besked om, at pengene overføres via netbank efterfølgende mandag. Det sker dog aldrig. Dansk Musiker Forbund går ind i sagen og et stykke tid efter koncertens afvikling udbetales én tredjedel af honoraret. Forbundet indgår samtidig en afdragsordning med arrangøren, da denne hævder ikke at kunne betale resten honoraret. 

Men afdragsordningen overholdes ikke af arrangøren, hvorfor sagen sendes til fogedretten. Da sagen i februar skal i fogedretten, møder arrangøren ikke op, og der afsiges derfor udeblivelsesdom og The British Pub skal betale inden 14 dage. Dette sker fortsat ikke og nu kræver forbundet, at arrangøren bliver anholdt.

Under telefonmøde med dommeren og arrangøren fortæller arrangøren, at han ikke kan betale og han vil indgive insolvenserklæring. Sagen overgår herefter til civilretten og afgøres der med, at arrangøren skal betale honorar og sagsomkostninger inden 14 dage. Et par måneder efter lukker The British Pub pga. manglende omsætning, og fogedretten afviser sagen, da arrangøren har indgivet insolvenserklæring.

Fede Finn & Funny Boyz fik derfor desværre ikke deres retmæssige hyre. 

Denne sag havde i øvrigt mange andre facetter - bl.a. en uheldig dobbeltbooking.

Læs hele sagsgennemgangen her

Har du spørgsmål til sagen, kan du kontakte Lasse Fischer på lasse@remove-this.dmf.dk