• A +
  • A -
  • print

Seniorfridage for kommunalt ansatte

Ansatte på kommunale overenskomster - herunder musikskolelærere og landsdelsorkester-musikere - har ret til seniorfridage med løn. Fridagene kan byttes til pensionsindbetaling eller en kontant bonus.

Retten til seniordage for kommunalt ansatte fra 60 år gælder ikke længere for timelønnede.

  • I kalenderåret hvor en medarbejder fylder 60 år - 2 fridage
  • I kalenderåret hvor en medarbejder fylder 61 år - 3 fridage
  • Fra kalenderåret hvor en medarbejder fylder 62 år - 4 fridage

Retten til at holde fridagene gælder fra kalenderårets start uanset den ansatte først fylder 60 år i løbet af året. Seniordage kan holdes i hele eller halve dage. Hvis ikke fridagene holdes i kalenderåret er fridagene tabt. Dog er der mulighed for at indgå en aftale med arbejdsgiveren om at udskyde fridagene.

Den ansatte skal give arbejdsgiveren besked i så god tid som muligt om, hvornår fridagene holdes. Arbejdsgiveren kan sige nej til at fridagene kan holdes på de ønskede tidspunkter. Men der skal være mulighed for at holde fridagene i årets løb. I sidste ende bliver dagene overført til det følgende år, hvis arbejdsgiverens nej har betydet, at dagene ikke er afholdt. Hvis en medarbejder fratræder i årets løb bliver ikke afholdte seniordage udbetalt med 0,4% af årslønnen pr. seniordag.

Bonus eller pension

Fridagene kan veksles til ekstra indbetaling af pension eller kontanter. Bonus består for hver seniorfridag i 0,4% af årslønnen inklusiv pension og feriegodtgørelse. Pengene udbetales efter kalenderårets udløb. Ulempen ved at vælge bonus eller pension er, at hvis en ansat fratræder i løbet af et kalenderår, får vedkommende ikke den fulde bonus eller pensionsindbetaling. Fristen var i udgangspunktet 1. oktober for at give besked til arbejdsgiveren, hvis man som ansat ønsker at veksle seniorfridage til bonus eller pension i 2009. Men den enkelte kommune kan fastsætte en senere frist, så spørg på arbejdspladsen, hvilken frist der gælder. Valget gælder for 1 år ad gangen. Hvis arbejdsgiveren ikke hører noget, gælder retten til at holde fridagene.

Lokale forhandlinger

Antallet af arbejdstimer for den enkelte medarbejder på musikskoler og i landsdelsorkestre er forskelligt på forskellige dage. Derfor skal der på den enkelte arbejdsplads forhandles med arbejdsgiveren om, hvorvidt seniorfridage skal tælles i timer eller om en seniorfridag tæller som 1 dag uanset hvor mange timer, der ligger på dagen.

Seniorsamtale

Ud over fridagene er der en ret til at få en seniorsamtale. Fra hvilken alder den ret indtræder og hvad samtalen nærmere skal indeholde, fastlægges i de enkelte kommuner. Desuden er der afsat penge til særlige seniorinitiativer. Pengene fordeles af et særligt udvalg i de enkelte kommuner ud fra ansøgninger. Disse penge er kun til rådighed for egentlige kommunale arbejdspladser.

Information om seniorpolitik - herunder blandt andet seniorordninger, fratrædelsesaftaler og seniorfridage kan du finde via linket til højre her på sid