• A +
 • A -
 • print

Dagpengereformen 2017

Dagpengereformen – ændringer fra 1. juli 2017

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet.

Her liner vi de 10 vigtigste regler op, der har betydning for dig som medlemmer af DMF.

Regel no. 1

Hvordan får jeg dagpenge fra 1. juli 2017?

Fra denne dato vil nogen skulle optjene ret til dagpenge på baggrund af deres lønindkomst, mens andre skal optjene ret til dagpenge på baggrund af løntimer. 

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? 

Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser:

 • Hvis du ikke tidligere har modtaget dagpenge.
 • Hvis du ikke længere har ret til dagpenge, og du ikke har timer på beskæftigelseskontoen (se særskilt emne om beskæftigelseskontoen).
 • Hvis du er fuldtidsforsikret, skal din samlede lønindkomst i de seneste 3 år mindst have været 223.428 kr. (2017) for at få ret til dagpenge. Du kan højst medregne 18.619 kr. pr. måned. 
 • Hvis du er deltidsforsikret, skal den samlede lønindkomsten i de seneste 3 år mindst have været 148.956 kr. (2017) for at få ret til dagpenge. Du kan højst medregne 12.143 kr. pr. måned. 

Du kan kun medregne indkomst fra de perioder, hvor du har været medlem af en a-kasse. Det er indkomstkravet i det år, hvor du søger dagpenge, der gælder. 

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af løntimer? 

Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser:

 • Hvis du fortsat har ret til at få dagpenge.
 • Hvis du ikke længere har ret til dagpenge, men du har stadig timer på beskæftigelseskontoen (se særskilt emne om beskæftigelseskontoen).

Du skal som fuldtidsforsikret have haft 1924 løntimer, for igen at få ret til en ny 2-årig dagpengeperiode. Hvis du er deltidsforsikret, skal du have haft 1258 løntimer. Der kan som hovedregel kun medregnes løntimer for de sidste 3 år. Egen optjent ferie kan bruges til de 1924 timer, men ikke til indkomstkravet.

Regel no. 2

Beskæftigelseskonto (til fleksibel forlængelse af dagpengeperiode)

Alle arbejdstimer tæller 

At optjene ny dagpengeret var tidligere et enten- eller system. Enten havde du arbejdet nye 1924 timer i ledighedsperioden og var sikret nye 2 år med dagpenge. Eller også havde du ikke – hvilket betød, du var løbet tør for dagpenge. 

Fremover sikrer hver eneste time, du arbejder i ledighedsperioden, dig ret til flere dagpenge. Hver arbejdstime giver dig nemlig ret til 2 ekstra timer med dagpenge. Dog kan du højst bruge 962 timer til at forlænge med. Det betyder, at du kan forlænge din dagpengeret fra 2 til 3 år. 

Timer, ud over 962 på beskæftigelseskontoen, kan altså ikke forlænge dagpengeretten. Men du kan naturligvis bruge disse timer til helt ny dagpengeret. Egen optjent ferie kan ikke bruges til forlængelse (kun til genoptjening af de 1924 timer).

Få overblik

Beskæftigelseskontoen giver dig overblik over din situation undervejs i ledighedsforløbet og hjælper dig til at afgøre, om du skal bruge timerne på kontoen til forlængelse eller til en helt ny dagpengeret. En afgørelse, som du først skal træffe, hvis du er uheldig og bruger din 2-årige dagpengeret op. Bemærk, at a-kassen ikke kan se udenlandsk indkomst i din skattemappe – du skal selv sørge for, at de får dokumentation.

Frem til 1. juli 2017 vil du også kunne sende a-kassen dokumentation for B-indkomst, der ikke er indberettet til skat, som så kan bruges til genoptjening og til forlængelse (eks. B-indkomst du har tjent ved at spille til en privat fest, hvor personen ikke kan indberette beløbet til skat). Efter 1. juli 2017 tæller B-indkomst i Danmark kun med til optjening af dagpengerettet og forlængelse, hvis beløbet er indberettet til skat.

Hvem får en beskæftigelseskonto og hvornår? 

Alle, der bliver ledige den 1. juli 2017 eller herefter, får en beskæftigelseskonto. Kontoen gælder fra 1. ledige dag. Alle, der allerede er ledige, og som har en gældende dagpengeret 1. juli 2017, får også en beskæftigelseskonto. Kontoen gælder fra 1. juli 2017 – men du får indsat alle timer, du har arbejdet i ledighedsperioden på kontoen. Også de timer, du har arbejdet før 1. juli 2017 - og inden for en periode på 3 år. 

DMF anbefaler, at du kontakter din a-kasse inden 1. juli 2017 med henblik på at få lavet en genindplacering, inden de nye regler træder i kraft. Der kan være visse fordele, idet der ellers ved en genindplacering af dagpengeperiode skal ske en ny satsberegning. Læs mere om disse nye regler andet steds på denne side.

Regel no. 3

Nye regler for beregning af dagpengesats

Tjener du mindre end 22.226 kroner om måneden før skat, skal du måske søge om dagpenge inden 1. juli 2017, hvor der kommer nye regler for beregning af sats, fordi:

 • I dag beregnes din dagpengesats på baggrund af din indkomst de seneste 3 måneder. Fremover gennemgår vi din indkomst i de seneste 24 måneder, før du blev ledig, og så beregner vi din sats ud fra de 12 måneder, hvor du havde den højeste indkomst. Perioden kan i nogle tilfælde forlænges til 36 måneder.
 • Når du først har fået beregnet en dagpengesats, kan du ikke få en ny sats beregnet, før du eventuelt har optjent ret til en ny dagpengeperiode (gælder ikke dimittender) og skift mellem heltids- og deltidsforsikring.

Dagpengesatsen skal beregnes på baggrund af de bedste 12 måneders lønindkomst inden for 24 måneder. 

Hvad betyder det i praksis, og hvad kan du få i dagpenge, når de nye regler træder i kraft?

Du kan max få 114,79 kr. i timen i 2017, når du får dagpenge. Det svarer til 18.403 kr. om måneden før skat. For at få den sats skal du i gennemsnit have haft en løn på 22.226 kr. om måneden i 12 måneder. Når din sats skal beregnes, vælger vi de 12 måneder ud, hvor du har haft den højeste løn inden for de seneste 24 måneder. 

 • Har din løn i gennemsnit været lavere, så regner vi en individuel dagpengesats til dig. Det gør vi ud fra regnestykket: (din løn i de bedste 12 måneder lagt sammen)*0,92/12*0,90. Regnestykket ser sådan ud, fordi vi trækker 8 % arbejdsmarkedsbidrag fra og ser, hvad du så har tjent om måneden. Til sidst ganger vi månedslønnen med 0,90, fordi du max kan få 90 % af din tidligere løn, når skal du have dagpenge. 
 • Har din løn fx været 218.000 kr. de 12 bedste måneder inden for de seneste 24 måneder, så regner vi din sats sådan: 218.000*0,92/12*0,90 = 15.042 kr. om måneden. Det giver en timesats på 93,82 kr., fordi der er 160,33 timer på en måned. 

Der er ikke noget minimum for, hvor lav din dagpengesats kan være, da satsen bliver regnet ud fra dine 12 bedste lønmåneder. Så har du tjent 120.000 kr. de 12 bedste måneder vil det svare til 120.000*0,92/12*0,9 = 8280 kr. om måneden.

Kontakt din a-kasse og hør dem ad om det ikke kunne være smart at få supplerende dagpenge inden 1. jul 2017.

Regel no. 4

Reglen om overskydende timer er væk

Det vil fx sige, at hvis du i perioden op til det tidspunkt, hvor du bliver ledig, har arbejdet ekstra meget, så vil du ikke længere blive bedt om at afspadsere dit overarbejde, før du kan modtage dagpenge. 

Hvis du bliver ledig midt i en måned:

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du bliver ledig midt i en måned, bliver de timer, du har arbejdet i måneden, før du blev ledig, fratrukket i udbetalingen af dagpenge for måneden. 

Eksempel:

Hvis du melder dig ledig den 15. juli og har arbejdet 90 timer i de første 2 uger af juli (45 timer om ugen), vil du som fuldtidsforsikret få udbetalt 70,33 timers dagpenge i juli måned. Det skyldes, at de 90 arbejdstimer skal fratrækkes i de 160,33 timers dagpenge, som du har ret til i måneden. Dine dagpenge bliver altså mindre, end hvis du havde arbejdet i 37 timer om ugen i de 2 første uger af måneden, inden du blev ledig. 

Regel no. 5

Omlægning af dagpengesystemet fra uge til månedssystem

Fra 1. juli 2017 bliver dagpenge udbetalt for en hel måned ad gangen og vil være til disposition den sidste bankdag i måneden. Det kommer til at foregå på den måde, at du som ledig indtaster et dagpengekort til os tidligst en uge inden månedens udgang.

Du skal som hidtil oplyse om de aktiviteter, du allerede har haft på dette tidspunkt, såsom arbejde, sygdom, ferie m.v.,og som noget nyt også oplyse om det arbejde m.v., du forventer at have resten af måneden.

Der bliver altså tale om en slags aconto-udbetaling.

Fra 1. juli 2017 medfører ændringen også, at du får ubetalt dagpenge på timebasis og ikke på ugebasis. Ved at udbetale dagpenge i timer dækker dine dagpenge bedre end i dag, hvor du bruger en hel uges dagpenge, selvom du fx kun får tre dages dagpenge udbetalt.  Det betyder konkret, at dine nuværende restuger vil blive omregnet til timer. Som fuldtidsforsikret har man fremover, når man bliver ledig, ret til dagpenge i 3.848 timer. Det svarer til 2 år. Hvis du derefter får udbetalt fx 100 timers dagpenge, har du 3.748 timers dagpenge tilbage. Du skal bruge dine 3.848 timers dagpenge inden for 3 år. Hvis du er deltidsforsikret, kan du få udbetalt dagpenge i op til 3.120 timer svarende til 2 år.

Regel no. 6

Acontoudbetaling og efterfølgende regulering af dagpenge

Hvis det viser sig, at du uventet får tilbudt arbejdstimer i slutningen af en udbetalingsmåned som du ikke havde kendskab til, skal du sende et opdateret dagpengekort med de nye oplysninger den 1. i den følgende måned. Derefter bliver der regnet på, hvor meget du ha fået udbetalt for meget. Det beløb du har fået for meget vil blive modregnet i din næste udbetaling fra A-kassen.

Regel no. 7

Ny kortere frist for indsendelse af dagpengekort: 1 måned og 10 dage efter udløb af hver udbetalingsperiode

Du har en frist for at sende det opdaterede dagpengekort den 10. i måneden efter, dvs. du skal have tastet dit dagpengekort for juli 2017 senest den 10. august 2017.

Regel no. 8

Indførelse af 1 karensdag hver 4. måned ved høj ledighed.

Hver 4. måned skal a-kassen undersøge, hvor meget arbejde du har haft i de foregående fire måneder, hvor du har fået dagpenge. 

 • Har du arbejdet i mere end 148 timer, så fortsætter du på dagpenge uden 1 karensdag. 
 • Har du ikke haft så meget arbejde, vil du få 1 dags karens. Det betyder, at der er en dag, hvor du ikke får udbetalt dagpenge.  Perioden kan forlænges, hvis du fx har været på syge- eller barselsdagpenge.

Regel no. 9

Afkortning af dagpengeperiode ved omfattende brug ”karensmåned”

Hvis du har fået dagpenge udbetalt igennem flere år, risikerer du at få afkortet din dagpengeperiode med 160,33 timer. Det svarer til en måneds dagpenge. 

Din dagpengeperiode bliver afkortet, hvis du har brugt fire års dagpenge inden for de sidste otte år. Får du dagpenge i den forlængede dagpengeperiode, så får du trukket 80,17 timer på din beskæftigelseskonto i stedet for.

Regel no. 10

Ændringer i reglerne om supplerende dagpenge

Du vil fortsat have mulighed for supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Du vil ikke kunne få udbetalt dagpenge, hvis den månedlige udbetaling udgør mindre end 14,8 timer.

Du bruger en uge med supplerende dagpenge i alle de uger, hvor du har under 37 timers arbejde, hvis der ikke i ugen er andre belægninger op til 37 timer.

I perioden frem til 31. december 2017 har du ret til supplerende dagpenge måneden ud i den måned, hvor du har opbrugt den 30. uge. 

Efter den 30. uge kan du genoptjene retten til supplerende dagpenge ved at have mere end 146 timer i 6 inden for 12 måneder. Der kommer nye regler fra 1. januar 2018.

Supplerende dagpenge/nye regler fra 1. januar 2018:

Genoptjeningsreglerne bliver mere fleksible. Får du arbejde, kan du nemlig forlænge retten til supplerende dagpenge med 12 uger, så du i alt kan få op til 42 uger. En måneds arbejde med mere end 146 timer, giver ret til 4 ugers forlængelse. Og hvis du arbejder mere end 146 timer i 6 måneder, får du en helt ny 30-ugers periode. Det er en markant forbedring i forhold til de nuværende regler, hvor dine arbejdstimer først tæller med genoptjening, når du har opbrugt retten til supplerende dagpenge.

 

Kontakt DMF’s a-kasseservice, hvis du har spørgsmål - se højre kolonne.

Meld dig ind

Meld dig ind i DMF og vælg "A-medlem" for a-kasse-medlemskab. >> Online indmeldelse

Hvem kan du kontakte

Telefonisk: 35 240 240

Ann-Mari Nostrup
amn@remove-this.dmf.dk

I Aarhus:
Esben Laursen
el@remove-this.dmf.dk
Tlf: 86 18 45 99