• A +
  • A -
  • print

Gratis medlemsforsikringer

Livsforsikring, ulykke- og erhvervsansvarsforsikring

DMF har tegnet 3 gratis forsikringer til medlemmerne. Ved at indgå kollektive aftaler, har vi fået en række fordele, som det kan være vanskeligt for den enkelte at opnå hos forsikringsselskaberne.

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring PFA - udløber pr. 1. juli 2020

Dansk Musiker Forbund har gennem PFA tegnet en gruppelivsforsikring med sum kr. 75.000,- som omfatter samtlige medlemmer fra 18 år og indtil det 67. år overalt i Verden.

Gruppelivsforsikring Baltic Nordic - start pr. 1. juli 2020

Dansk Musiker Forbund har gennem Baltic Nordic tegnet en gruppelivsforsikring med sum kr. 75.000,- som omfatter samtlige medlemmer fra 18 år og indtil det 70. år overalt i Verden.

Gælder for begge Gruppelivsforsikringer

Gruppelivsforsikringen dækker dødsfald. Forsikringssummen udbetales til nærmeste pårørende som er ægtefælle/registreret partner, eller hvis sådan ikke efterlades, afdødes børn. Hvis der ikke er børn er det afdødes øvrige arvinger i henhold til arveloven. Hvis man ønsker andre indsat som begunstiget, kan man rekvirere en begunstigelsesblanket hos DMF.

 


Kollektiv Heltidsulykkes- og tandskadeforsikring

Dansk Musiker Forbund har gennem Lloyds tegnet en kollektiv heltidsulykkesforsikring som omfatter samtlige medlemmer fra 18 år og indtil det 70. år overalt i Verden.´

Forsikringssummen udgør ved fuld invaliditet kr. 250.000,-. Tandskade som følge af et ulykkestilfælde dækkes med indtil kr. 100.000,-. Der udbetales erstatning ved invaliditetsgrader på 5 % eller derover. Erstatningen beregnes som en procentsats i forhold til den fastsatte invaliditetsgrad.

Frivillig tillægsforsikring

I tilknytning til den Kollektive Ulykkesforsikring er det muligt at forhøje forsikringssummen op til kr. 1.000.000 ved tegning af tillægsforsikring. Prisen er kr. 200 for hvert sum modul á kr. 250.000. Ved den maksimale forsikringssum kr. 1.000.000 udgør prisen således kr. 600 p.a. Kontakt DMF hvis du ønsker en højere dækning.


Erhvervsansvarsforsikring

Dansk Musiker Forbund har tillige tegnet kollektiv erhvervsansvarsforsikring for alle medlemmer.
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som medlemmer af DMF måtte ifalde under job som musikere ude på spillestederne. Forsikringen dækker med indtil kr. 10.000.000 for skader på personer og ting.
Forsikringen hjælper medlemmet, uanset om erstatningskravet er berettiget eller ej. Forsikringen overtager sagen og behandler denne på vegne medlemmet direkte over for kravstiller.
Erstatninger under ansvarsforsikringen opgøres i henhold til gældende lov om erstatningsansvar.

Kontakt/tilmelding

Henrik Gundersen
Direktør

hg@remove-this.dmf.dk
Tlf: 35 240 244
Mobil: 28 434 233

Gert Hansen
Forsikringsrådgiver
gha@remove-this.dmf.dk
Tlf: 35 240 240

Nicole Jørgensen
nnj@remove-this.dmf.dk
Tlf: 35 240 240