• A +
  • A -
  • print

Forsikringsbetingelser

Instrumentforsikringen er tegnet i Dansk Musiker Forbund Forsikring G/S Vedtægterne for selskabet kan rekvireres gennem DMF. For forsikringen gælder følgende betingelser:

Forsikringen omfatter følgende genstande tilhørende medlemmer af Dansk Musiker Forbund, som har tilmeldt sig forsikringsordningen.

1.      Alle egentlige musikinstrumenter, højtalere, forstærkere, effekter samt computere, der benyttes i musikarbejdet til: Midi tekstbehandling, editorer, librarians, kalenderprogrammer m.v.

Udstyr som følger:

Printere, CD Rom-Drev, interfaces, udskiftelige harddisks med medier diskettestationer og disketter. CD Rom brændere samt almindelige båndoptagere og flersporsmaskiner.

Software / programmer, som kan købes som standardvare, kan medforsikres.

2.   Mikrofoner, almindelige og trådløse.

3.    Lysudstyr:

Lamper, stativer, scannere, stroboskoper, lyscomputere, midi styring heraf, dimmer racks m.v.

4.      Diskoteksudstyr:

Cd-afspillere, båndoptagere, pladespillere, røg- og boblemaskiner.

5.      Transportudstyr:

Sækkevogne, rullevogne, racks, slisker, seler og øvrige transportmidler til musikudstyr.

6.      Værktøj etc.:

Almindeligt håndværktøj, måleinstrumenter og stole etc. max værdi i alt kr. 5.000,-.

Forsikringen omfatter ikke plader, bånd, CD ér, programmer eller noder og ej heller værdien af arbejder såsom data, indspilninger, tilvirkede programmer etc. lageret på elektroniske medier herunder discs, bånd, plader, CD ér eller lignende.

Fællesanlæg, som ejes af et orkester eller en gruppe i fællesskab er medforsikret, hvis samtlige medlemmer af orkestret eller gruppen er tilsluttet forsikringsordningen.

De for hvert medlem forsikrede instrument m.v. er anført i den til enhver tid hos Dansk Musiker Forbund beroende udstyr / instrumentfortegnelse. Uanset fortegnelsen omfatter forsikringen nyanskaffede udstyr / instrumenter i indtil 14 dage efter anskaffelsestidspunktet.

Endvidere dækkes udstyr / musikinstrumenter som tilsluttede medlemmer har på prøve fra anerkendte udstyr / musikforretninger. Dækningen er begrænset til maksimalt 14 dage fra det tidspunkt, hvor medlemmet får overladt instrumentet.

I forbindelse med dækningsberettiget skade dækker forsikringen – efter forudgående aftale med DMF – nødvendige og dokumenterede lejeudgifter med indtil kr. 1.500,- pr. dag dog max. 30 dage.

Endvidere dækkes dokumenterede indkomsttab, som følge af en dækningsberettiget skade med indtil kr. 1.500,- pr. dag dog max. 3 dage.

Forsikringssted:

Forsikringen dækker i medlemmers boliger og på arbejdspladser, samt under anvendelse, ophold og transport overalt i verden.

Særlige betingelser:

Såfremt forsikrede genstande efterlades i motorkøretøjer eller andre køretøjer uden opsyn, er skade ved tyveri og hærværk kun dækket, hvis køretøjet var lukket og aflåst, og voldelig opbrydning konstateres, eller hvis det henstod i aflåset bygning.

Erstatning ydes ikke for glemte, tabte eller forlagte genstande. Heraf følger, at uforklarlig bortkomst er denne forsikring uvedkommende og det påhviler således forsikringstageren at dokumentere eventuel skadeårsag. Forsikringen omfatter tillige direkte skade ved kortslutning forudsat, at skaden ikke skyldes slitage eller mangelfuld vedligeholdelse.

Forhold i skadetilfælde:

Anmeldelse af skade sker til Dansk Musiker Forbund, som kontrollerer om præmie er betalt samt foretager det fornødne med hensyn til reparation og/eller erstatningsopgørelse. Når regning eller opgørelse foreligger, sendes anmeldelse og bilag til selskabet, som udbetaler erstatningsbeløbet i henhold til policens betingelse, almindeligvis reparation.                                                                                                                    

Undtagelser:

Forsikringen dækker ikke:

a.            følger af slitage, gradvis forringelse, dårlig vedligeholdelse eller vejrligets indvirkning, herunder forvitring og farve- eller formforandring,

b.            følger af mekaniske eller elektriske forstyrrelser, dog dækkes direkte skade ved kortslutning, forudsat at skaden ikke skyldes slitage eller mangelfuld vedligeholdelse.

c.            følger af bearbejdning, reparation, rensning eller farvning,

d.            brækage af glas, porcelæn, keramik eller lignende, med mindre skaden er sket under brand eller indbrud,

e.            tab, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed udvist af forsikringstageren, ægtefællen, disses børn eller de i hans tjeneste værende personer, eller som forvoldes under indflydelse af selvforskyldt beruselse eller en dertil svarende påvirkning af narkotika eller andre giftstoffer,

f.                   driftstab, eller anden indirekte følge af en skade,

g.                   tab, der opstår som en direkte eller indirekte følge af: jordskælv, naturforstyrrelser, krig, krigslignende operationer i fredstid, oprør, borgerlige uroligheder, strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af regering eller myndighed, udløsning af atomenergi eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald.

h.                   For forsikringen i sin helhed gælder, at den ikke dækker skade/tab eller udbredelse af skade/tab, der er en direkte følge af eller står i forbindelse med terrorisme.

Ved terrorisme forstås en handling, herunder – men ikke begrænset til – vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af en person eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden.

For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf.

Skadeanmeldelse og -opgørelse:

I skadetilfælde skal forsikringstageren uopholdeligt gøre anmeldelse til selskabet, det vil sige at afhente/rekvirere skadeanmeldelsesblanket hos DMF og omgående returnere denne i udfyldt stand sammen med relevante bilag til DMF.

For tyveri- og hærværksskaders vedkommende er selskabets erstatningspligt betinget af, at forsikringstageren senest 24 timer efter at have fået kendskab om skaden tillige gør anmeldelse derom til politiet.

Erstatningen opgøres på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden med rimelige fradrag for alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

Såfremt et forsikret objekt består af to eller flere dele, ydes erstatning kun i forhold til værdien af den tabte eller beskadigede del.

Forsikring andetsteds

Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme fare, at erstatningspligten falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold.

Opsigelse

Forsikringen kan såvel af medlemmet som af selskabet til enhver tid opsiges med en måneds varsel til ophør ved udgangen af en måned.

Kontakt/tilmelding

Nicole Nykjær Jørgensen

Vedr. Instrumentforsikring

nnj@remove-this.dmf.dk
Tlf: 35 240 240

Gert Hansen
Forsikringsrådgiver
gha@remove-this.dmf.dk
Tlf: 35 240 240