• A +
  • A -
  • print

Vejledning til standardkontrakten

DMF’s standardkontrakt udgøres af to kontrakter for at de spiller bedst muligt sammen med det aktuelle arbejdsmarked.

DMF's standardkontrakt, som musikere kan benytte til at indgå aftaler med arrangører i forbindelse med spillejobs er delt op i to kontrakter, en rød og en blå (Downloades som PDF 1,7 mb via disse links):

Begge kontrakter har overordnede vejledninger på bagsiden (side 2 i PDF'en). Mere detaljerede informationer om at udfylde kontrakterne finder du nedenfor.

LÆS OGSÅ: Nye DMF-kontrakter gør det nemmere at indgå aftaler

Vejledning i standardkontrakter

Hvorfor to kontrakter?

Grunden til, at DMF har valgt at udforme to standardkontrakter, er, at staten har oprettet et indkomstregister. Nedenstående tekst handler om de særlige vilkår, der vedrører firmakontrakten (den blå) - altså de arrangører der har et CVR-nummer.

Nederst på siden kan du læse et afsnit om den røde kontrakt og honorarfordeling i bandet.

Indkomstregister

Grundtanken med indkomstregistret er, at alle virksomheder, foreninger og myndigheder/institutioner, der udbetaler løn, honorarer, dagpenge, kontanthjælp m.v. til borgerne, skal indberette en række detaljerede oplysninger om udbetalingerne og det arbejde, der ligger til grund for udbetalingerne til registeret.

Oplysningerne i indkomstregisteret skal derefter kunne benyttes af Skat og andre offentlige myndigheder, men også af a-kasserne, der skal beregne og udbetale arbejdsløshedsdagpenge.

Oplysningerne i registeret skal dermed kunne danne grundlag for a-kassens beregning af om man har ret til arbejdsløshedsdagpenge, dvs. om man har haft arbejdstimer nok til at være dagpengeberettiget og kan også have betydning for en vurdering af om man skal i aktivering osv.

Så meget desto vigtigere er det naturligvis, at de oplysninger, der fremgår af registeret, er rigtige.

Antallet af sager med fejl i indkomstregister-indberetningerne vidner desværre om, at der i mange tilfælde indberettes forkert eller mangelfuldt, samt at nogle udbetalere helt glemmer at indberette. Det giver et kæmpe oprydningsarbejde, og i den tid, der går med at få rettet fejl, kan folk måske ikke få dagpenge.

Det er derfor også vigtigt, at du selv er opmærksom på det, når der skal udformes kontrakter; og altså særligt, hvis du er medlem af en a-kasse.

Feltlåsning hos Skat

Desuden har Skat fra og med årsopgørelsen 2012 (dvs. den, der kommer til marts) besluttet at feltlåse rubrik 12 i den fortrykte årsopgørelse. Feltlåsning af rubrikken; det betyder, at man som skatteyder ikke selv kan rette beløbet i rubrikken, hverken opadgående eller nedadgående – det kan kun gøres af Skat. Indberetning af fælleshonorarer til en enkelt person, som man hidtil har gjort, giver dermed et stort problem også på skattesiden fremover.

For at bidrage til at der i større omfang indberettes rigtigt vedrørende honorarudbetalinger fra spillejobs, har vi derfor valgt at udfærdige den nye standardkontrakt, så den også tager højde for det. Dvs. at der er lavet felter til at udfylde de oplysninger, som er nødvendige for at spillestedet kan indberette. Disse felter er honorarmodtagers navn, cpr.nr. eller cvr.nr. og det beløb, der skal udbetales til den enkelte. Der skal ikke indberettes timer vedrørende honorarer.

Kontrakten kan både benyttes af enkeltpersoner/solister og bands eller orkestre, der har et firma med cvr.nr. eller i situationer, hvor der er en solist eller en kapelmester, som modtager det samlede honorar på kontrakten og derefter udbetaler honorarer til musikerne.

Solomusikere/honorarmodtagere

Solomusikere gør ganske som de plejer, men det må tilrådes at enten et cvr.nr. eller cpr.nr. oplyses. Honorarfordelingsfeltet behøver ikke at blive udfyldt.

Alle udbetalinger af honorarer, hvor der ikke udstedes en faktura med moms, skal ifølge reglerne indberettes, når de udbetales af et firma.

Flere honorarmodtagere

Honorarmodtagere, der spiller sammen i et band, uden at drive selvstændig virksomhed sammen, skal af spillestedet have indberettet honorar på hver enkelt.

I denne situation skal rubrikkerne til honorarfordeling udfyldes.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at nogle spillesteder nok ikke vil være glade for det, men sådan er reglerne altså. For nogle musikgrupper vil det også være en ulempe, at man kan se, hvad hver enkelt får i honorar – måske får alle ikke det samme – men det er vilkårene, hvis ikke hele det samlede honorar skal indberettes på én person.

Bands/orkestre

Bands/orkestre, der har dannet virksomhed og fået et cvr.nr., kan nøjes med at skrive det samlede honorar på kontrakten og deres cvr.nr. Det gælder, hvad enten der er tale om et I/S eller et ApS.

De behøver derfor ikke at benytte rubrikkerne til honorarfordeling.

Solister med band/kapelmestre

Solisten eller kapelmesteren, der indgår en kontrakt, kan godt skrive sig selv for det samlede honorar og selv fordele honorarer til medvirkende musikere. I disse tilfælde agerer solisten/kapelmesteren en slags arbejdsgiver for de andre musikere og påtager sig det økonomiske ansvar for engagementet.

I denne situation skal rubrikkerne til honorarfordeling ikke udfyldes.

Det er derfor kun, hvis solisten/kapelmesteren selv er registreret i CVR som selvstændigt erhvervsdrivende, at denne model kan tilrådes. Solisten har med en CVR-registrering som honorarudbetaler både mulighed og pligt til at indberette honorarudbetalingerne til medvirkende musikere efter samme regler som et spillested.

Dvs. at hvis solisten/kapelmesteren ikke påtager sig ansvaret for indberetningerne, bliver der slet ikke foretaget indberetninger til Skat og det kan udgøre et problem for både solisten/kapelmesteren og de hyrede musikere.

Det kan i en konkret sag være spørgsmålet, hvem der har ansvaret for det; spillestedet eller solisten/kapelmesteren, men overtrædelse af reglerne medfører bødestraf. For at undgå det må det derfor tilrådes, at man som solist eller kapelmester enten accepterer sig selv som selvstændig, får et cvr.nr. og selv indberetter, eller også skal man gå over til modellen med flere, individuelle honorarmodtagere, hvor spillestedet indberetter direkte på de enkelte personer.

For solister, der endnu ikke er klar til at være selvstændige og eventuelt også er medlem af en a-kasse som lønmodtagere, må det derfor tilrådes altid at benytte metoden med flere honorarmodtagere og individuelle indberetninger.

Engagementer hos private (den røde kontrakt)

Eftersom privatpersoner ikke er indberetningspligtige til Skat, så fremgår honorarfordelingsfelterne ikke af den nye standardkontrakt til private. For personer, der er medlem af a-kassen, skal man i disse tilfælde selv dokumentere arbejdet med en kopi af kontrakten og man benytter de såkaldte ”Bilag til aftalebekræftelse eller kontrakt for musikgrupper” til honorarfordeling, som man hidtil har gjort.

Kontakt

Kontakt DMF's faglige afdeling for assistance til kontrakter for spillejobs.

 

Lasse Fischer
Faglig sekretær

lasse@remove-this.dmf.dk  

Internationale aftaler

Ved indgåelse af kontrakter i udlandet tag kontakt til DMF (Lasse ovenfor)


Sådan laves kontrakten pr. mail
Standardkontrakten kan også udfyldes på tablet og smartphone. Husk at hent app'en Adobe Reader.

Det er vigtigt at have en underskrift på kontrakten. Så her er den juridisk korrekte procedure, hvis man vil klare kontraktarbejdet så elektronisk, som det er praktisk muligt, når der skal en underskrift på:

  1. Udfyld kontrakten via computer eller tablet og print ud.
  2. Underskriv kontrakten og scan den ind som fil (du kan evt. benytte smartphone eller tablet med kamera).
  3. Send mail til arrangøren med vedhæftet kontraktfil. Skriv i mailen, at arrangøren skal printe, underskrive kontrakt og returnere denne via mail og/eller med posten. Husk altid at sende den scannede PDF og ikke den originale PDF med skrivbare felter, da den giver mulighed for, at arrangøren kan rette i de indtastede felter.
  4. Modtaget kontrakt printes ud og arkiveres. Et godt råd er at gemme kontrakterne både elektronisk og i papirversion.
Gør det nemmere for dig selv

Man kan på forhånd udfylde standardkontrakten via sin computer med egne navne-, adresse- og kontooplysninger og gemme PDF-filen på sin harddisk for at have kontrakten liggende klar til fremtidige jobs. Således kan man nøjes med at udfylde kundens oplysninger ved næste booking.