• A +
  • A -
  • print

Ubehageligt skattetiltag rammer musikere

DMF's skatterådgiver Trine Budtz vejleder om to nye tiltag for årsopgørelse/selvangivelse 2012, nemlig felterne 12 og 17, som nu er låst.
Du kan ikke længere selv rette i tallene i felterne 12 og 17, der indeholder honorarer (B-indkomst). Derfor risikerer du at skulle betale skat for dine bandkammerater, hvis du ikke kontakter SKAT skriftligt. (Arkivfoto: Morten Fischer)

Du risikerer at få hele bandets skatteregning, hvis du har kvitteret for dine medmusikeres honorarer i 2012. Nyt ubehageligt tiltag fra SKAT gør det nemlig svært for eksempelvis musikere at rette årsopgørelsen (fra og med 2013), da felterne simpelthen er blevet låst og kun kan rettes ved skriftlig henvendelse til SKAT.

LÆS OGSÅ: Feltlåsning i den udvidede selvangivelse fra 2014

SKAT har desværre indført et ubehageligt nyt tiltag i forbindelse med årsopgørelsen for 2012. For de skatteydere, der modtager den almindelige, fortrykte selvangivelse, vil felterne 12 og 17 på årsopgørelsen i TastSelv Borger være låst. Det betyder, at man ikke selv kan rette i tallene. Felterne 12 og 17 indeholder honorarer (B-indkomst) og legater/tilskud. De nye regler gælder ikke for dem, der har udvidet selvangivelse, men det gør de måske næste år.

Langvarig praksis droppes

I nærmest en menneskealder har det været en accepteret praksis, at et bandmedlem kunne ”skrive under” for fælleshonoraret for bandet, og at man senere selv kunne rette i honorarindkomsten i opadgående eller nedadgående retning, når selvangivelsen skulle laves. Det har været en så fast praksis, at man kunne finde vejledning hos SKAT om det, selvom de ikke var glade for det.

TastSelv-systemet har ligeledes gjort det nemt at rette i indtægterne, men det har åbenbart været for nemt for nogen (ikke musikere, naturligvis!) at rette så meget, at indtægten på mystisk vis helt forsvandt fra den skattepligtige indkomst, og det har givet anledning til, at man har besluttet, at indtægtsrubrikkerne skal låses fast.

LÆS OGSÅ: Feltlåsning i den udvidede selvangivelse fra 2014

For lidt indberettet: no problem

Hvis der mangler indtægter i indberetningen af honorarer, er problemet til at overse. Man kan selvangive yderligere B-indkomst i rubrik 15, og det, der måtte mangle, kan derfor nemt opgives.

Man skal være opmærksom på, at indberetninger kan dukke op senere, hvis udbetalerne blot har været for langsommelige til at indberette. Hvis det skulle ske, sender SKAT først brev eller e-mail til skatteyderen om, at den skattepligtige indkomst bliver forhøjet, og så skal man naturligvis reagere. Rådet i denne forbindelse er, at man til eget brug har lavet en opgørelse over samtlige honorarindtægter, således at man har det fulde overblik over indtægten og let kan påvise overfor SKAT, om man har den omhandlede indtægt med på listen eller ej.

For meget indberettet er et problem

Er der indberettet for meget opstår problemet. Har man gennem hele året skrevet under for hele bandet, står der nu 100.000 kr. i honorarindtægt, selvom man kun har tjent 20.000 kr. Det er ikke længere muligt selv at rette i det indberettede beløb, og hvis man ikke foretager sig noget, bliver man derfor beskattet af det hele.

Proceduren er her, at man må rette skriftlig henvendelse til SKAT, for at det kan blive rettet. Det kan man gøre via e-mail fra sin skattemappe på TastSelv Borger – herigennem sendes oplysningerne til SKAT krypteret.

Man skal først lave en opgørelse over den del af årets honorarindkomst, hvor man har skrevet under for flere medvirkende, specificeret ud på hvert spillested med dato for engagementet. Dernæst skal man for hvert engagement anføre navn og helst også cpr-nummer på de øvrige personer, der har modtaget andele af det samlede honorar, samt beløbet for hver enkelt, inklusiv en selv. På den måde opgør man sin personlige andel. (Se eksempel)

Legater og tilskud låses også fast

I nogle tilfælde ansøges også om tilskud og legater til en gruppe af personer, hvor legat-/tilskudsgiver indberetter på en person; nemlig ansøgeren, der i virkeligheden blot er repræsentant for de øvrige medvirkende. Skattepligtige tilskud og legater indberettes til rubrik 17, som bliver fastlåst.

Hvis et tilskud skal indgå i et samlet regnskab for fx en musikudgivelse og kun skal beskattes, hvis der er overskud på udgivelsen, kan man ”neutralisere” beskatningen af tilskuddet ved at indskrive et fradrag i årsopgørelsens rubrik 29 svarende til tilskuddets størrelse. Det virker for tilskud og legater, fordi der ikke betales am-bidrag af disse indtægter.

Dvs. hvis tilskuddet dækker dokumenterede udgifter til udgivelsen, skal man ikke beskattes af indtægten, og den skal således heller ikke fordeles ud på de deltagende personer i udgivelsen. Det er vigtigt at sørge for at udfærdige et regnskab for udgivelsen og gemme alle bilag, og alle der deltager økonomisk i projektet skal have en kopi af regnskabet.

Hvis udgivelsen giver overskud, skal hver deltager beskattes af sin andel af overskuddet, som skrives i rubrik 20 på årsopgørelsen. Læs mere om dette i artiklen ”Cd-salg og skat”.

Værd at vide om transporttilskud

Der kan søges tilskud til transport fra forskellige offentlige kasser. I nogle tilfælde indberettes tilskuddene som skattefri offentlige tilskud. I den situation sker ingen beskatning, og den, der modtager et samlet beløb på vegne af et band, har ingen problemer. Det må dog under alle omstændigheder tilrådes, at der laves regnskab for tilskuddet og dets anvendelse, samt at alle udgiftsbilag gemmes.

Hvis én person beskattes af transporttilskud eller andet driftstilskud på vegne af et band, kan problemet løses ved at anføre fradrag i rubrik 29, således at modtageren kun beskattes af sin egen andel af tilskuddet. Dvs. på samme måde som tilskud til cd-udgivelse. Eftersom udgifterne til erhvervsmæssig befordring også er fradragsberettigede for den enkelte, kan disse trækkes fra, og derfor vil der normalt ikke være noget tilbage at beskatte.

Hvis der er tale om fælles udgifter til erhvervsmæssig befordring for et band fx billeje og brændstof, er løsningen at lave et samlet regnskab for anvendelsen af tilskuddet. Hvis der efter fradrag af udgifterne stadig er et beløb tilbage af tilskuddet, er det skattepligtigt, hvis det ikke tilbagebetales til tilskudsgiveren. Beløbet skrives i så fald i rubrik 20, som er en indkomstrubrik uden am-bidrag.

LÆS OGSÅ: Feltlåsning i den udvidede selvangivelse fra 2014


Dato                Spillested                                                     Fælles honorar

18/2                Musikforeningen i X-by                                   10.000 kr.

                        Fordelt mellem:

                        Peter Petersen, cpr.                    2.000 kr.

                        Jette Jensen, cpr.                        2.000 kr.

                        Helga Helgesen, cpr.                  2.000 kr.

                        Otto Ottesen, cpr.                         2.000 kr.

                        Mig                                                 2.000 kr.

24/3                Bent Hansen, privat fest                                     5.000 kr.

                        Fordelt mellem:

                        Peter Petersen, cpr.                    1.000 kr.

                        Amalie Andersen, cpr.                1.000 kr.

                        Kurt Kurtsen, cpr.                         1.000 kr.

                        Hans Hansen, cpr.                      1.000 kr.

                        Mig                                                 1.000 kr.           

Og så videre… flere jobs, som i alt giver 20.000 kr. til ”Mig”.

Min honorarindtægt jf. ovenstående opgørelse: 20.000 kr.