• A +
  • A -
  • print

Afdelingslove

Standardlove for Dansk Musiker Forbunds afdelinger

Punkt 1.

Afdelingens navn er Dansk Musiker Forbunds afdeling.

Afdelingen, der omfatter musikere, solister, sangere, musikundervisere m.fl., har til formål at virke til fremme af de særlige interesser, der knytter sig til udøvelse af medlemmernes hverv inden for området.

Punkt 2.

Afdelingen er beføjet til at fastsætte tariffer gældende for arbejde på afdelingens område, for såvidt sådant arbejde ikke forud er tarifbestemt med hjemmel i Dansk Musiker Forbunds love.

De under afdelingen arbejdende medlemmer skal overholde sådanne tariffer.

Punkt 3.

Ethvert på afdelingens område arbejdende medlem er efter skriftlig tilsigelse pligtig at give møde for afdelingens formand eller bestyrelse og afgive forklaring om tvister, konflikter, lovovertrædelser eller andre afdelingen vedrørende interesser og anliggender.

Punkt 4.

Afdelingens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Afdelingens midler indsættes i et pengeinstitut, anbringes i obligationer noteret på den danske fondsbørs eller i fast ejendom. Anden anbringelse kræver samtykke af en generalforsamling.

Afdelingen forpligtes overfor tredjemand ved underskrift af formanden i forbindelse med to bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 5.

Afdelingens bestyrelse består af en formand og bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt afdelingens medlemmer på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen således, at der hvert år skiftevis afgår og (første gang ved lodtrækning). Endvidere vælges på samme måde 2 suppleanter, der indkaldes i tilfælde af forfald. Bestyrelsesmedlemmer, der har forfald ved bestyrelsesmøder, skal melde afbud til formanden med dags varsel.

Næstformanden, der i formandens forfald varetager dennes hverv, vælges af bestyrelsen af dens midte. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden efter hans nærmere bestemmelse eller på begæring af mindst bestyrelsesmedlemmer.

Formanden leder møderne, i hans forfald næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst medlemmer er mødt. Alle beslutninger tages ved afstemning med simpel stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed gør formandens, i hans forfald næstformandens, stemme udslaget. Formanden og den valgte eller ansatte kasserer oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen.

Punkt 6.

Til at udføre tilsyn med afdelingens kasse og bogføring samt forvaltning af dens formue og revision af dens årsregnskab, vælges på den ordinære generalforsamling 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter for 2 år ad gangen således, at der hvert år skiftevis afgår én revisor og én suppleant (første gang ved lodtrækning).

De kan til enhver tid forlange sig bøgerne og kassen forevist.

Ved revision af årsregnskabet med tilhørende bøger og bilag sikrer revisorerne sig tilstedeværelsen af afdelingens kapital og værdipapirer, gør deres kritiske bemærkninger til den stedfundne administration og indstiller til generalforsamlingen, om der er decharge for regnskabet.

Afdelingen kan dog, hvis forholdene taler for dette, lade en statsautoriseret eller registreret revisor revidere afdelingens regnskab.

Regnskabet skal være tilendebragt senest 15. februar.

Punkt 7.

Afdelingen holder ordinær generalforsamling i januar kvartal hvert år.

Punkt 8.

Ekstraordinært kan en generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst _______ medlemmer skriftligt forlanger det, med angivelse af dagsorden og formulerede forslag til behandling. Bestyrelsen er da forpligtet til at indkalde generalforsamlingen til afholdelse senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Punkt 9.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker af formanden pr. post og gennem forbundets medlemsblad. Indkaldelse skal være medlemmerne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.

Punkt 10.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen.

Punkt 11.

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle afdelingens anliggender. Afgørelser sker i almindelighed ved håndsoprækning med simpel stemmeflerhed. Skriftlig afstemning skal ske, når bestyrelsen, dirigenten eller mindst 1 tilstedeværende medlem med navns underskrift begærer det. Den foregår ved omdelte stemmesedler, der ikke må underskrives med navn.

Til vedtagelse af love eller lovændringer (herunder ikke tarifændringer) kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer samt efterfølgende godkendelse i henhold til § 8 litra c i Dansk Musiker Forbunds love.

Punkt 12.

Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen inden dage.

Punkt 13.

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde:
   1. Valg af dirigenter.
   2. Godkendelse af dagsorden.
   3. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
   4. Fremlæggelse af regnskabet og beslutning om decharge.
   5. Indkomne forslag.
   6. Fastsættelse af lokalkontingent.
   7. Evt. valg af formand.
   8. Evt. valg eller ansættelse af kasserer.
   9. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  10. Valg af revisorer og suppleanter.
  11. Evt. forslag til kongressen.
  12. Evt. valg af delegerede til kongressen.
  13. Eventuelt.
 
Punkt 14.

Det påhviler afdelingen med 4 ugers (dog 3 uger ved en ekstraordinær generalforsamling) varsel at give Dansk Musiker Forbund meddelelse om afholdelse af generalforsamling, og inden 14 dage efter dennes afholdelse til forbundet at indsende punktreferat heraf til offentliggørelse i forbundets medlemsblad, samt revideret, godkendt årsregnskab.

Det trykte blad bringer en liste over valgte til tillidshverv samt øvrige generalforsamlingsbeslutninger, mens et evt. fyldigere referat lægges på bladets hjemmeside.

Punkt 15.

Afdelingen kan opløses, hvis der er fremsat forslag herom til vedtagelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Beslutning om opløsning kræver, at mindst 5/6 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer afgives for forslaget.

Afdelingen kan endvidere opløses efter reglerne i Dansk Musiker Forbunds love, § 6 stk. 4.

I tilfælde af opløsning tilfalder afdelingens formue Dansk Musiker Forbund og indgår ubeskåret i O.A. Røders Mindefond, jfr. Love for Dansk Musiker Forbund, § 29.

Ikrafttræden:

De nødvendige ændringer i DMF´s afdelingers gældende love skal være vedtaget senest den 1. april 2001 og indsendt til hovedbestyrelsens godkendelse senest den 1. maj 2001.