• A +
  • A -
  • print

Dansk Musiker Forbunds love

KAPITEL I
FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE:

§ 1.

Stk. 1.

Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation og et enhedsforbund omfattende:
- Musikere- Solister

- Sangere

- Musikundervisere

- Musikkens kunstnere, der arbejder med musik og lyd i bredeste forstand.

Stk. 2.

Forbundets formål er at:

- arbejde for højnelse af medlemmernes sociale, kunstneriske og økonomiske stilling i samfundet,

- varetage medlemmernes ophavsretslige interesser og øvrige fælles interesser i det hele taget,

- repræsentere medlemmerne og i fælles interesse indlede samarbejde med beslægtede organisationer såvel i Danmark som i udlandet samt

- arbejde for oprettelse af lokalafdelinger, hvor dette skønnes relevant, og understøtte deres virke.

Stk. 3.

Forbundets formål søges opfyldt blandt andet ved:

- aktivt at søge indflydelse i den musik- og kulturpolitiske udvikling, såvel nationalt som internationalt,

- indgåelse af overenskomster og aftaler,

- fastsættelse af tarifbestemmelser for medlemsgruppernes forskellige arbejdsområder,

- at fremme en for medlemmerne fair og rimelig betaling på internettet,

- at sikre medlemmernes ret og adgang til uddannelse og efteruddannelse,

- at oprette nødvendige kommercielle selskaber, herunder f.eks. udgivelse af et medlemsblad,

- at rådgive medlemmerne i sociale og økonomiske spørgsmål, samt

- at tilvejebringe fordelagtige medlemstilbud, omfattende forsikringsordninger og lignende.

§ 2.

Stk. 1.

Forbundet er tilknyttet en statsanerkendt arbejdsløshedskasse, i hvilken alle medlemmer har ret til at lade sig optage efter de for denne kasse til enhver tid gældende regler. Herudover kan forbundet indgå aftale med andre relevante arbejdsløshedskasser.

Stk. 2.

Forbundet er tilsluttet:

- Federation Internationale des Musiciens (FIM),

- Nordisk Musiker Union (NMU),

- Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF),

- Forhandlingsfællesskabet (FF),

- Centralorganisationen af 2010 – CO10,

- Fællesudvalget for Musikundervisere indenfor Musikskoleområdet (FMM),

- Sekretariatet for ny kompositionsmusik (SNYK),

- Fællesrådet for udøvende Kunstnere (Dansk Kunstnerråd),

- Performex,

- Copy-Dan,

- Filmex,

- Gramex,

- Folk Denmark (FD),

- Dansk Rock Samråd (ROSA),

- JazzDanmark,

hvis vedtægter i nogle tilfælde er bindende for forbundet og dets medlemmer. Hovedbestyrelsen træffer beslutning vedrørende spørgsmål om ophør af tilslutning til de i første punktum nævnte råd og unioner, og hovedbestyrelsen kan indgå aftaler om tilslutning til andre råd, organisationer og foreninger, samt indgå tosidede aftaler.

Stk. 3.

Hovedbestyrelsen er, såfremt situationen omkring dagpengelovgivningen taler herfor, bemyndiget til at indlede forhandlinger og til at tage beslutning med andre organisationer om etablering af alternative dagpengemuligheder for medlemmerne. Dette samarbejde iværksættes først endeligt efter urafstemning blandt de berørte medlemmer.

KAPITEL II
FORBUNDETS MEDLEMMER:

§ 3.

Optagelse i forbundet:

Stk. 1.

For at kunne blive optaget som medlem i forbundet, skal man arbejde i mindst en af de i § 1 stk. 1 nævnte funktioner.

Stk. 2.

Et medlem, der optages, optages samtidigt i den lokalafdeling, hvor vedkommende har bopæl, eller hvor vedkommende virker.

Stk. 3.

Straks efter optagelse i forbundet tilknyttes det nye medlem den lokalafdeling, der dækker det lokalområde, hvor medlemmet bor. Hvis medlemmet ved optagelsen i forbundet har arbejdsmæssige relationer til et område, der er dækket af en anden lokalafdeling, kan medlemmet ansøge hovedbestyrelsen om overflytning til denne anden afdeling. Et medlem, der ønsker optagelse i en afdeling, hvor medlemmet ikke bor eller har sit virke, kan ansøge hovedbestyrelsen om overflytning. Ansøgningen skal begrundes.

Stk. 4.

Alle optages som medlemmer med fuldt forbunds- og afdelingskontingent (F-medlem). Dog gælder der for følgende kategorier følgende kontingentbestemmelser:

a. Unge under 23 år betaler et af hovedbestyrelsen fastsat nedsat kontingent til afdeling/forbund.

b. Efter retningslinjer, der fastsættes af hovedbestyrelsen, kan et medlem optages - med et af hovedbestyrelsen fastsat nedsat forbunds- og afdelingskontingent (U-medlem), når medlemmet er i gang med en uddannelse.

c. Efter retningslinjer, der fastsættes af hovedbestyrelsen, kan et medlem fritages for forbunds- og afdelingskontingent (I-medlem),

- hvis medlemmet opholder sig midlertidigt i udlandet i mere end 6 måneder uden indtægtsgivende virksomhed, eller

- hvis medlemmet er sygemeldt i mere end 3 måneder og ikke har indtægt udover sygedagpenge.

d. Et medlem - der har været fuldt betalende i en periode hvis længde fastsættes af hovedbestyrelsen - der overgår til pension, herunder førtidspension overgår efter anmodning til G-medlemskab. G-medlemmet betaler et af hovedbestyrelsen fastsat nedsat kontingent, der deles ligeligt mellem afdeling og forbund.

Det påhviler U-medlemmer straks at meddele forbundet, når uddannelsen er afsluttet.

I-medlemmer har pligt til straks at meddele forbundet, når medlemmet er vendt tilbage fra udlandet. Det påhviler et sygemeldt I-medlem straks at meddele forbundet, når vedkommende er raskmeldt.

Medlemmer af forbundet er til brug for forbundets behandling af ansøgning om hel eller delvis kontingentfritagelse forpligtet til i form af årsopgørelser m.v. på begæring at dokumentere indtægtsforhold overfor forbundet.

Forbundet er i øvrigt berettiget til at kræve dokumentation for, at et medlem er berettiget til fortsat at forblive medlem med ret til kontingentfrihed eller med ret til nedsat kontingent.

Stk. 5.

Hovedbestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, ændre de eksisterende medlemskategorier gældende i kongresperioden. Hovedbestyrelsen forelægger ændringerne for den kommende ordinære kongres.

Stk. 6.

Optagelsen bliver bekendtgjort via forbundets informationsplatforme / medier, såfremt medlemmet ønsker dette. Er der kommet indsigelser mod optagelsen inden 14 dage efter offentliggørelsen, træffer hovedbestyrelsen afgørelse, om optagelsen kan opretholdes. Nægtes optagelsen, skal den begrundes.

Viser det sig, at et medlem har undladt at give oplysninger, der ville have ført til, at optagelse ikke var sket, kan hovedbestyrelsen udelukke den pågældende af forbundet.

§ 4.

Medlemmernes rettigheder:

Stk. 1.

Forbundets medlemmer har ret til at få hjælp i alle sager, der vedrører medlemmets arbejde som beskrevet i og omfattet af § 1 stk. 1.

Retten til hjælp omfatter:

- overenskomstforhold,

- kontraktforhold,

- ophavsretsforhold,

- arbejdsløshedskasseforhold,

- skatteforhold,

- forsikringsforhold, og

- problemer knyttet til arbejdet i øvrigt.

Stk. 2.

Forbundet skal endvidere arbejde for at sikre medlemmet på følgende områder:

- billige eller kontingentbetalte forsikringer mod ulykker, død, og skader på udstyr og instrumenter samt tilbud på privatforsikringer,

- billige og relevante muligheder for efter- og videreuddannelse og

- tilbud om rådgivning på relaterede områder til faget eller udenfor faget.

Stk. 3.

Forbundets hjælp til medlemmerne ydes efter de retningslinjer, der fastsættes af hovedbestyrelsen under hensyntagen til, at hjælpen bør være optimal under de givne forhold og under hensyntagen til forbundets ressourcer. Forbundet har ret til, til enhver tid, at disponere frit i de sager, forbundet påtager sig, og forbundet kan herunder indgå forlig og træffe bestemmelse om afslutning af sager. Anmodning om hjælp skal rettes direkte til forbundet eller gennem den pågældende afdeling.

Stk. 4.

Anmoder et medlem om forbundets hjælp efter stk. 1 til løsning af en tvist opstået med et andet medlem, søger forbundet tvisten bilagt ved mægling. Kan tvisten ikke bilægges ved mægling, afgør hovedbestyrelsen, om forbundet skal yde finansiel bistand til juridisk assistance til medlemmet eller eventuelt til begge medlemmer til retslig afgørelse af tvisten.

Stk. 5.

Et medlem kan stille forslag til kongressen. Sådanne forslag skal være hovedbestyrelsen i hænde senest den 1. april i kongresåret.

Stk. 6.

Er der for hovedbestyrelsen rejst sag om eksklusion af et medlem af forbundet i henhold til vedtægtens § 32, har medlemmet ret til at forklare sig overfor hovedbestyrelsen, inden denne træffer afgørelse i sagen.

Et ekskluderet medlem kan forelægge eksklusionen for kongressen. Forelæggelsen har ikke opsættende virkning. Den ekskluderede har ret til at forklare sig overfor kongressen.

§ 5.

Medlemmernes forpligtelser:

Stk. 1.

Medlemmet er forpligtet til at betale et sådant kontingent til forbundet, som kongressen til enhver tid har vedtaget. Dog kan hovedbestyrelsen i en periode mellem 2 ordinære kongresser, dersom forholdene gør det påkrævet, træffe bestemmelse om forhøjelse af kontingentet.

Forbundet kan udover kontingent til forbundet og til lokalafdelingerne opkræve andre kontingenter.

Stk. 2.

Medlemmet kan under iagttagelse af stk. 5 udmelde sig med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Hvis forbundet er i konflikt, jfr. § 18 stk. 2, kan udmeldelse kun ske med hovedbestyrelsen samtykke.

Stk. 3.

Medlemmet er forpligtet til at overholde de af forbundet indgåede overenskomster og aftaler, herunder aftaler om brug af ophavsretligt beskyttet indhold, som medlemmet har ophavsretten til.

I kraft af medlemskabet overdrager ethvert medlem til forbundet en ikke-eksklusiv ret til på medlemmets vegne at indgå aftaler om og opkræve vederlag for brug af ophavsretligt beskyttet indhold i henhold til forbundets beslutninger inden for de til enhver tid gældende formålsbestemmelser. Overdragelsen gælder i det omfang, medlemmet har de pågældende rettigheder i behold.

Medlemmet overdrager endvidere til forbundet eneforvaltningen af sine præstationer som musikudøver i audiovisuelle optagelser. Det nærmere omfang af denne overdragelse fastsættes i bilag om overdragelse af rettigheder til eneforvaltning, som vedtages af forbundets hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen kan efter forudgående skriftlig meddelelse til medlemmerne foretage ændringer i bilaget, når det skønnes at være i medlemmernes samlede interesse.

Medlemmet bemyndiger forbundet til at foretage ethvert retligt eller faktisk skridt i forbindelse med varetagelsen af de overdragne rettigheder herunder at påtale retskrænkelser.

Forbundet kan indgå repræsentationsaftaler med tilsvarende udenlandske organisationer.

Forbundet kan overlade forvaltningen af de i denne bestemmelse angivne aftaler eller dele heraf til andre organisationer, herunder foreninger under Copydan.

Overdragelsen omfatter bl.a. rettigheder, som varetages af de kollektive forvaltningsorganisationer, som forbundet er medlem af. Medlemmet har ret til at få oplyst, på hvilke områder der er indgået aftaler

Stk. 4.

Medlemmet forpligter sig til at lade forbundet varetage sine rettigheder i indtil ét år efter at medlemmet er udtrådt af forbundet, jfr. i øvrigt § 19.

Stk. 5.

Medlemmet er forpligtet til at opretholde et minimum på området ved ikke at påtage sig arbejde til en løn, der er mindre end den af forbundet til enhver tid fastsatte tarif.

Stk. 6.

Alle aftaler om engagementer skal afsluttes med en skriftlig kontrakt, der skal udfærdiges i overensstemmelse med forbundets og lokalafdelingernes love og tariffer.

Forbundet kan kræve, at kontrakter om engagementer af mere end 2 dages varighed skal forelægges forbundet eller lokalafdelingen til godkendelse, inden kontrakten underskrives, og før engagementet tiltrædes. Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinjerne for godkendelse af sådanne kontrakter.

Stk. 7.

Et medlem er forpligtet til at holde forbundet underrettet om sin adresse og at give møde for hovedbestyrelsen eller en af denne udpeget bemyndiget for at afgive forklaring om tvister, konflikter, lovovertrædelser eller andre for forbundet væsentlige anliggender, henholdsvis at besvare skriftlige forespørgsler desangående.

Stk. 8.

Det er medlemmet forbudt at arbejde for musikbrugere eller bureauer, der er under faglig blokade.

Stk. 9.

Når et medlem arbejder inden for forbundets faglige område, og dette sker sammen med ikke-medlemmer, søger medlemmet at få ikke-medlemmerne indmeldt i Dansk Musiker Forbund.

Stk. 10

Medlemmet søger i sit virke at udbrede kendskabet til Dansk Musiker Forbund og derved at få mulige medlemmer indmeldt i Dansk Musiker Forbund.

Stk. 11.

Hvis et medlem tager arbejde i et andet fag, bør medlemmet som udgangspunkt indmelde sig i vedkommende fags organisation.

KAPITEL III

FORBUNDETS LOKALAFDELINGER:

§ 6.

Stk. 1.

Dansk Musiker Forbunds standardlove er gældende for afdelingerne. Undtaget herfra er afdelinger med egne love, godkendt af hovedbestyrelsen.

Stk. 2.

Afdelingens navn er Dansk Musiker Forbunds _______ afdeling.

Stk. 3.

Lokalafdelingernes område fastlægges ved forhandling mellem disse. Kan enighed ikke opnås, træffer forretningsudvalget afgørelse. Denne kan indankes for hovedbestyrelsen, som endeligt afgør sagen.

Stk. 4.

En bestående lokalafdeling, der ikke har 20 medlemmer, kan af hovedbestyrelsen kræves ophævet, hvorefter hovedbestyrelsen tager stilling til, til hvilken afdeling den ophævede afdelings medlemmer skal overføres. Dog kan medlemmer individuelt lade sig overflytte til en anden afdeling.

Stk. 5.

I tilfælde af at beslægtede organisationer med hovedbestyrelsens accept i kongresperioden måtte ønske optagelse i forbundet, får sådanne status som lokalafdeling under forbundet. Sådanne organisationer vil kunne lade sig repræsentere i hovedbestyrelsen med 1 observatør pr. påbegyndt 500 medlemmer.

Organisationen bevarer i perioden indtil næste kongres en central indflydelse på egne forhold.

På den efterfølgende kongres udvides antallet af pladser i hovedbestyrelsen repræsentativt svarende til det antal medlemmer, som den tilknyttede organisation rummer, ligesom der herefter følges normale procedurer for valg af delegerede.

§ 7.

Lokalafdelingerne har ret til:

a) ved deres delegerede at indbringe forslag til behandling på kongressen, når forslaget er indsendt til forbundet senest 1. april i det kalenderår, i hvilket kongressen afholdes. Forslag, der kræver lovændringer, bør være udarbejdet således, at de umiddelbart kan indgå i forbundets lovkompleks,

b) at indanke spørgsmål, også af lokal natur, eller uoverensstemmelse mellem afdelinger eller disses medlemmer for forbundets forretningsudvalg, hovedbestyrelse eller kongres, hvis afgørelse er bindende, samt

c) med godkendelse af forbundets forretningsudvalg at afslutte lokale, faglige overenskomster og regulere deres tarifforhold med de begrænsninger, som til enhver tid følger af forbundets love.

§ 8.

Lokalafdelingerne er forpligtede til:

a) at bringe alle af kongressen, hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget trufne beslutninger til udførelse,

b) at påse, at medlemmerne overholder forbundets love,

c) omgående at forelægge eventuelle ændringer i deres love for forbundet til godkendelse og

d) med 4 ugers varsel at give forbundet meddelelse om afholdelse af generalforsamling, og inden 14 dage efter dennes afholdelse, til forbundet at indsende punktreferat heraf samt revideret, godkendt regnskab.

KAPITEL IV
FORBUNDSKONGRESSEN:

§ 9.

Forbundskongressen har højeste myndighed i alle forbundets anliggender.

§ 10.

Stk. 1.

Ordinær kongres afholdes hvert fjerde år i august måned. Det nærmere tidspunkt for dens afholdelse fastsættes af hovedbestyrelsen og bekendtgøres via forbundets informationsplatforme / medier i juni i kongresåret med angivelse af dagsorden. Tidspunktet for afholdelse af den ordinære kongres kan af en ekstraordinær kongres udskydes indtil et år. Hovedbestyrelsen skal sikre at kongressen afholdes på skift mellem landsdelene evt. efter indstilling fra afdelingerne.

Stk. 2.

Forslag til kongressen fra medlemmer og lokalafdelinger skal være indsendt til forbundet senest den 1. april i det kalenderår, i hvilket kongressen afholdes.

De således indkomne forslag fra medlemmer og lokalafdelinger sendes af forbundet til lokalafdelingerne senest den 1. maj.

§ 11.

Stk. 1.

Ekstraordinære kongresser kan indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst 1 måneds varsel. Når mindst 600 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af motiveret dagsorden, skal hovedbestyrelsen med samme varsel indkalde til ekstraordinær kongres til afholdelse senest 5 måneder efter, at andragendet herom er modtaget i forbundet.

Stk. 2.

I tiden mellem de ordinære kongresser kan hovedbestyrelsen lade foretage urafstemning blandt forbundets medlemmer om lovændringer og andre spørgsmål, der kræver hurtig afgørelse. De nærmere regler angående fremgangsmåden ved sådanne afstemninger fastsættes af hovedbestyrelsen.

§ 12.

Stk. 1.

Kongressen består af delegerede fra samtlige lokalafdelinger, der er berettiget til hver at sende én delegeret for hvert påbegyndt antal af 25 medlemmer, beregnet efter medlemsopgørelsen pr. 1. januar i kongresåret.

Stk. 2.

Der tilkommer de for en lokalafdeling mødende delegerede, ligeligt fordelt blandt dem, tilsammen et til afdelingens medlemstal svarende antal stemmer.

Stk. 3.

Anmeldelse af de valgte delegerede skal ske skriftligt til hovedbestyrelsen og være denne i hænde senest den 15. juni i kongresåret.

Stk. 4.

De delegerede er pligtige inden forhandlingernes åbning ved attest fra vedkommende lokalafdelings formand at dokumentere deres valg, deres stemmeantal og eventuel repræsentationsret for andre delegerede overfor forbundets formand eller en af ham til dette hverv udpeget stedfortræder.

Stk. 5.

Forbundets kritiske revisorer, den administrerende direktør, og de af hovedbestyrelsen udpegede i forbundet ansatte kan overvære kongressen og deltage i forhandlingerne efter hovedbestyrelsens anvisning.

Stk. 6.

Hovedbestyrelsen fastlægger reglerne for medlemmers ret til som tilhørere uden stemmeret at overvære kongressen og træffer beslutning om indbydelse af gæster til at overvære kongressen.

§ 13.

Stk. 1.

Hovedbestyrelsens medlemmer skal være til stede på kongressen, men har kun stemmeret, såfremt de tillige møder som delegerede.

Stk. 2.

Forbundet betaler for logi og fortæring til hovedbestyrelsen, de delegerede og officielle gæster. Endvidere betaler forbundet rejseomkostninger, eventuel tabt arbejdsfortjeneste og diæter til hovedbestyrelsen.

Rejseomkostninger, eventuel tabt arbejdsfortjeneste og diæter til de delegerede udredes af lokalafdelingen, dog kan forretningsudvalget bevilge tilskud af forbundets midler til delegerede, navnlig fra mindre afdelinger, der forinden kongressen har andraget derom, og som ikke sender mere end én delegeret.

§ 14.

Stk. 1.

Kongressen vælger selv sin dirigent og vicedirigent og vedtager på forslag af hovedbestyrelsen sin forretningsorden.

Stk. 2.

Kongressen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de anmeldte stemmer er repræsenteret i mødesalen.

Stk. 3.

En delegeret er berettiget til at lade sig repræsentere ved en anden af samme lokalafdeling valgt delegeret ved skriftlig fuldmagt. Dette meddeles dirigenten straks.

§ 15.

Stk. 1.

Alle beslutninger, også om ændringer af disse love, tages ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 2.

Afstemningen kan foregå på en sådan måde, at de mødte delegerede kan få anvendelse for det antal stemmer, de repræsenterer.

Stk. 3.

Afstemning skal ske skriftligt, når dirigenten bestemmer det, eller mindst 10 delegerede forlanger det.

§ 16.

På den ordinære kongres skal dagsordenen mindst omfatte følgende punkter, der behandles i nævnte rækkefølge:

a) Valg af dirigenter.

b) Godkendelse af hovedbestyrelsens forslag til forretningsorden og dagsorden.

c) Formanden aflægger hovedbestyrelsens beretning.

d) Den administrerende direktør fremlægger de reviderede regnskaber til godkendelse.

e) Diæter, honorarer og rejsegodtgørelse.

f) Indkomne forslag fra hovedbestyrelsen, lokalafdelinger og medlemmer.

g) Fastsættelse af kontingent.

h) Valg af formand.

i) Valg af 1. næstformand.

j) Valg af 2. næstformand.

k) Valg af 10 hovedbestyrelsesmedlemmer.

l) Valg af 13 suppleanter.

m) Valg af kritiske revisorer og suppleanter.

n) Eventuelt.

KAPITEL V

HOVEDBESTYRELSE, FORRETNINGSUDVALG OG DAGLIG LEDELSE:

§ 17.

Hovedbestyrelsen:

Stk. 1.

Hovedbestyrelsen består af 15 medlemmer. Heraf vælges 13 på kongressen og 2 på repræsentantskabsmødet. Kongressen vælger i denne rækkefølge

- Formand

- 1. næstformand

- 2. næstformand

- 10 medlemmer

- 13 suppleanter

der alle skal vælges blandt medlemmerne af den afgående hovedbestyrelse og de for lokalafdelingerne mødte delegerede, med 5 repræsentanter hjemmehørende i Jylland, 1 på Fyn (for suppleanter 2), 4 i København/Bornholm og 2 tilsammen for det øvrige Sjælland og Lolland-Falster. 1. næstformand og 2. næstformand indgår i fordelingen efter sit hjemsted. Hovedbestyrelsen kan i tilfælde af en af næstformændenes forfald konstituere en ny næstformand for resten af kongresperioden.

Stk. 2.

Alle valgte efter stk. 1, undtagen forbundsformanden, kan kun opretholde deres mandat, sålænge de er medlem af en afdeling i det mandatområde, i hvilket de er valgt.

§ 18.

Stk. 1.

Hovedbestyrelsen repræsenterer forbundet udadtil og kan forpligte dette.

Den leder forbundets indre anliggender, tager beslutning om optagelse af lokalafdelinger, behandler indre faglige spørgsmål, der indankes for den af lokalafdelingerne, og afgør sager om overtrædelse af forbundets love og tariffer og som ankeinstans i sager angående overtrædelse af lokalafdelingernes love og tariffer.

Stk. 2.

Alene hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget er berettiget til at erklære konflikt og iværksætte sådanne deraf følgende forholdsregler, som de måtte anse for nødvendige til at bringe konflikten til ophør.

Stk. 3.

Hovedbestyrelsen indkalder kongressen i overensstemmelse med disse love og kan indbringe forslag for denne.

§ 19.

Stk. 1.

Alene hovedbestyrelsen kan afslutte overenskomster og fastsætte et for hele landet gældende tarifsystem.

Stk. 2.

Hovedbestyrelsen kan på medlemmernes vegne og i disses interesse indgå overenskomster med brugere eller sammenslutninger af brugere om udnyttelse af værker, til hvilke medlemmerne i henhold til ophavsretslovgivningen eller på andet grundlag har rettighederne og til at fastsætte vilkårene herfor.

Stk. 3.

Hovedbestyrelsen kan for nærmere angivne områder ved aftale overlade forvaltningen af de i stk. 2 angivne overenskomster, samt tilsvarende bestemmelser i overenskomster med arbejdsgivere til særlige organisationer eller institutioner.

Stk. 4.

Krav fra medlemmerne på ophavsretlige vederlag mod forbundet forældes 3 år efter udgangen af det år, i hvilket værksudnyttelsen fandt sted.

§ 20.

Stk. 1.

Der afholdes et repræsentantskabsmøde årligt.

Repræsentantskabets medlemmer vælges af afdelingernes bestyrelse og består af

- 8 repræsentanter og 4 ungdomsrepræsentanter valgt af Københavns afdeling

- 6 repræsentanter og 3 ungdomsrepræsentanter valgt af Århus afdeling

- 4 repræsentanter og 2 ungdomsrepræsentanter valgt af Odense afdeling

- 4 repræsentanter og 2 ungdomsrepræsentanter valgt af Ålborg afdeling

- 2 repræsentanter og 1 ungdomsrepræsentant valgt af hver af de øvrige afdelinger

- Hovedbestyrelsens medlemmer, der ikke tæller med ved ovenstående fordeling

En ungdomsrepræsentant er en repræsentant, der på repræsentantskabsmødet ikke er fyldt 35.

Repræsentantskabet vælger med én lige stemme pr. deltager i repræsentantskabsmødet blandt ungdomsrepræsentanterne 2 medlemmer og 2 suppleanter til hovedbestyrelsen. De vælges forskudt for 2 år.

Repræsentantskabsmødet afgiver rådgivende forslag til hovedbestyrelsen. Ved afstemninger herom fordeles stemmer pr. repræsentant på samme vægtede måde som gælder ved kongressen.

Et medlem kan stille forslag til behandling på et repræsentantskabsmøde. Forslaget skal være hovedbestyrelsen i hænde 6 uger inden mødets afholdelse. Hovedbestyrelsen forestår indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden.

§ 21.

Hovedbestyrelsens medlemmer har ret til at overvære alle generalforsamlinger i lokalafdelingerne og til at deltage i forhandlingerne, dog uden stemmeret.

Stk. 2.

Hovedbestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfrie, og som er mødeberettigede på kongressen.

§ 22.

Stk. 1.

Der afholdes typisk 3 hovedbestyrelsesmøder om året eller når forretningsudvalget skønner det nødvendigt. 4 hovedbestyrelsesmedlemmer kan begære, at der indkaldes til hovedbestyrelsesmøde.

Stk. 2.

Der tilkommer hovedbestyrelsen og forretningsudvalgets medlemmer rejsegodtgørelse og diæter efter kongressens nærmere bestemmelse.

Dog kan hovedbestyrelsen i en periode mellem 2 ordinære kongresser foretage sædvanlig pristalsregulering af de vedtagne diæter.

Stk. 3.

Hovedbestyrelsens beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Særligt vigtige og påtrængende anliggender kan afgøres ved skriftlig votering efter korrespondance med medlemmerne. Resultatet af en sådan votering skal ved førstkommende hovedbestyrelsesmøde medtages i formandens beretning.

Stk. 4.

Hovedbestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelse af sine og forretningsudvalgets hverv.

§ 23.

Forretningsudvalget:

Stk. 1.

Forretningsudvalget består af 7 medlemmer fra hovedbestyrelsen, hvor formanden, 1. næstformand og 2. næstformand er faste medlemmer.

Ved første hovedbestyrelsesmøde efter kongressen afholdes valg til forretningsudvalgets øvrige pladser. 3 medlemmer vælges frem til næste kongres. 1 medlem vælges for et år af gangen og kan genvælges. 2 af de 6 medlemmer, der ikke omfatter formanden, vælges blandt de københavnske hovedbestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2.

Forretningsudvalget fungerer for hovedbestyrelsen i det omfang og med de beføjelser, som hovedbestyrelsen fastsætter, alt under ansvar overfor hovedbestyrelsen og kongressen.

Stk. 3.

Det påhviler forretningsudvalget at afgive beretning til hovedbestyrelsen om forbundets almindelige virke og om forbundets økonomi.

Stk. 4.

De af forretningsudvalget trufne afgørelser kan indankes for hovedbestyrelsen og kongressen, dog står udvalgets afgørelser ved magt indtil evt. anden bestemmelse træffes af hovedbestyrelsen.

Stk. 5.

I forretningsudvalget afgøres alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

§ 24.

Forbundsformanden og næstformændene:

Stk. 1.

Formanden leder hovedbestyrelsens og forretningsudvalgets møder.

Stk. 2.

Formandens hverv udøves i henhold til den af hovedbestyrelsen udarbejdede "Stillingsbeskrivelse for forbundsformand for Dansk Musiker Forbund" og aflønnes i henhold hertil.

Stk. 3.

Såfremt formandens stedfortræder overtager hans hverv, oppebærer stedfortræderen et beløb pr. dag svarende til 1/20 af formandens månedsløn - dog max. 20/20 i en kalendermåned.

Stk. 4.

Næstformændenes hverv udøves i henhold til den af hovedbestyrelsen udarbejdede ”Stillingsbeskrivelse for næstformænd i Dansk Musiker Forbund” og aflønnes i henhold hertil.

§ 25.

Den administrerende direktør:

Stk. 1.

Hovedbestyrelsen ansætter en administrerende direktør.

Stk. 2.

Den administrerende direktør aflønnes efter hovedbestyrelsens beslutning. Direktøren sikrer udarbejdelse af forbundets regnskaber og er ansvarlig for dets kassebeholdning og værdipapirer under forretningsudvalgets tilsyn og kontrol.

KAPITEL VI
REGNSKABSÅR:

§ 26.

Stk. 1.

Forbundets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2.

Årsregnskabet skal af den administrerende direktør være afsluttet senest den 1. maj og skal snarest derefter med bilag være stillet til rådighed for de kritiske revisorer.

Stk. 3.

Det reviderede regnskab skal offentliggøres hvert år via forbundets informationsplatforme / medier.

KAPITEL VII
FORBUNDETS MIDLER:

§ 27.

Anbringelse af forbundets midler:

Forbundets midler skal med undtagelse af en passende kontant kassebeholdning være indsat i et pengeinstitut. Efter hovedbestyrelsens skøn kan en del af midlerne dog anbringes i obligationer noteret på den danske fondsbørs. Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om anbringelse af midlerne i fast ejendom.

§ 28.

Aktionsfonden:

Stk. 1.

Aktionsfonden er en særlig konto i forbundets regnskab, hvis midler skal holdes adskilte fra forbundets øvrige midler. Over aktionsfonden kan kun disponeres efter beslutning truffet af hovedbestyrelsen.

Stk. 2.

Aktionsfondens midler kan anvendes til understøttelse af forbundets medlemmer i forbindelse med blokader og strejker. Endvidere kan aktionsfondens midler anvendes til fagpolitiske aktioner og kampagner.

Fondens midler tilvejebringes ved et af kongressen til dette formål vedtaget særligt kontingent.

Indtil 50% af fondens midler kan anbringes i fast ejendom.

O.A. Røders Mindefond:

(Understøttelseskontoen)

§ 29.

Stk. 1.

Under forbundet bestyres en særskilt konto, der har til formål at understøtte trængende medlemmer eller deres enker, og - så vidt midlerne strækker til - at virke til fremme af den levende musik.

Stk. 2.

Fondens midler tilvejebringes efter hovedbestyrelsens beslutning.

Stk. 3.

Fondens midler, der ikke hæfter for nogen forbundet påhvilende forpligtelse, forvaltes af forretningsudvalget, der uddeler understøttelserne.

KAPITEL VIII
TEGNINGSREGEL:

§ 30.

Stk. 1.

Forbundet forpligtes ved underskrift af formanden og den administrerende direktør eller af en af disse i forbindelse med et medlem af forretningsudvalget.

KAPITEL IX
REVISORER / REVISION:

§ 31.

Stk. 1

Kongressen vælger blandt forbundets medlemmer 2 kritiske revisorer, der fungerer i 2 ordinære kongresperioder, dog således at der på hver ordinær kongres afgår en revisor. Genvalg kan ikke finde sted.

Stk. 2.

Hovedbestyrelsen udpeger en statsautoriseret eller registreret revisor, der reviderer forbundets regnskaber, og som til enhver tid kan forlange sig forbundets bøger med tilhørende bilag og dets beholdninger forevist.

Stk. 3.

Regnskaberne skal forelægges, gennemgås og godkendes på de ordinære kongresser og offentliggøres i forbundets informationsplatforme / medier.

KAPITEL X
EKSKLUSION
:

§ 32.

Stk. 1.

Forretningsudvalget kan ekskludere et medlem, der ikke rettidigt har betalt kontingent eller anden gæld til forbundet eller til lokalafdelingen.

Stk. 2.

Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, der

a) groft eller gentagne gange har overtrådt eller omgået forbundets eller lokalafdelingernes love eller tariffer eller på anden måde har virket til skade for forbundet, eller

b) har udvist grov ukollegial optræden.

Stk. 3.

Forretningsudvalgets afgørelse efter stk. 1 kan af den ekskluderede forelægges hovedbestyrelsen, hvis afgørelse er endelig. Afgørelsen står dog ved magt, indtil eventuel anden bestemmelse træffes af hovedbestyrelsen.

Stk. 4.

Hovedbestyrelsens afgørelse efter stk. 2 kan af den ekskluderede forelægges kongressen. Afgørelsen står dog ved magt, indtil eventuel anden bestemmelse træffes af kongressen.

Stk. 5.

Meddelelse om eksklusion skal ske skriftligt med udførlig angivelse af grundene.

Stk. 6.

Ekskluderede personer har ikke krav på andel i forbundets formue.

KAPITEL XI

ÆNDRING AF FORBUNDETS LOVE:

§ 33.

Ændringer af disse love kan kun vedtages af kongressen, jfr. dog § 11 stk. 2, og træder i kraft straks.

KAPITEL XII

FORBUNDETS OPLØSNING:

§ 34.

Stk. 1.

Forslag til opløsning af forbundet kan fremsættes på en ordinær eller ekstraordinær kongres af hovedbestyrelsen eller af mindst 10 lokalafdelinger, der tilsammen omfatter mindst 10% af antallet af forbundets medlemmer.

Stk. 2.

Beslutning om opløsning kan kun vedtages, når mindst 5/6 af de på kongressen repræsenterede stemmer afgives derfor.

Stk. 3.

Den kongres, der beslutter forbundets opløsning, træffer tillige bestemmelse om anvendelse af dets midler og ejendele.

* * * * * * *

Som vedtaget på forbundets ordinære kongres afholdt i Vejle august 2000, og som ændret på forbundets ordinære kongres afholdt i Svendborg august 2004, på kongres afholdt i Randers 2008, på kongres afholdt i Helsingør 2012, på kongres afholdt i Helsingør 2016 og senest ændret ved urafstemning 2017.

Download

Hent PDF med love for Dansk Musiker Forbund her