• A +
  • A -
  • print

DMF Forsikrings vedtægter

Vedtægter for Dansk Musiker Forbund Forsikring G/S

§ 1.

1.1. Selskabets navn er Dansk Musiker Forbund Forsikring G/S.
1.2. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2.

2.1. Selskabets formål er at drive forsikringsvirksomhed samt accessorisk virksomhed i henhold til de til enhver tid gældende love om forsikringsvirksomhed og finansiel virksomhed.
2.2. Selskabet kan ikke overtage genforsikring.

§ 3.

3.1. Medlemmer af Selskabet er dets forsikringstagere.
3.2. Medlemskabet begynder ved forsikringens ikrafttræden og ophører ved forsikringens ophør.
3.3. Medlemmerne er gensidigt ansvarlige for Selskabets forpligtelser. Medlemmerne hæfter indbyrdes principalt pro rata i forhold til den ordinære præmie for regnskabet eller den del af dette, for hvilket medlemmet har været betalingspligtig. Subsidiært hæfter medlemmerne solidarisk. Udtrådte eller opsagte medlemmer vedbliver at hæfte for sådanne forpligtelser, som er stiftet inden udløbet af et pågældende regnskabsår. Denne hæftelse bortfalder, når der efter ophør af medlemsforholdet foreligger en rigtig opgjort, af generalforsamlingen godkendt status, der mindst viser balance mellem selskabets aktiver og gæld.
3.4. Intet medlem hæfter i henhold til § 3, stk. 3 for mere end det beløb, der svarer til den indbetalte præmie for det regnskabsår, hvori hæftelsen bliver aktuel.
3.5. Udtrædende medlemmer har ikke krav på andel i Selskabets formue.
3.6. De rettigheder og forpligtelser, der i øvrigt er knyttet til forsikringsforholdet, fastsættes i forsikringsvilkårene for de forskellige forsikringsarter af Selskabet.

§ 4.

4.1. Selskabets ledelse består af generalforsamlingen, bestyrelsen og en direktion.

§ 5.

5.1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender.
5.2. Generalforsamlingen består af mindst 15 og højst 35 delegerede valgt af og blandt Selskabets medlemmer.

  

§ 6.

6.1. Valgbare som delegerede er medlemmer af Selskabet, som på valgtidspunktet er aktive medlemmer af Dansk Musikerforbund og som er bosiddende her i Danmark og ikke har ansættelse i Selskabet.

6.2. Mandatet bortfalder, hvis betingelserne i stk. 6.1. i løbet af valgperioden ikke længere er opfyldte.

§ 7.

7.1. Delegerede vælges ved direkte valg af Selskabets medlemmer i kredse efter bestyrelsens skøn, hvorved skal tilsigtes en ligelig repræsentation.
7.2. Valget finder sted hvert år og gælder for en 3-årig periode, hvorved 1/3 af de delegerede er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
7.3. I oktober måned i året for valgperiodens udløb bekendtgøres det via Dansk Musiker Forbunds informationsplatforme / medier, at opstilling af nye kandidater til det forestående valg kan ske ved anmeldelse til Selskabet inden 14 dage. Anmeldelsen skal være skriftlig og være underskrevet af kandidaten sammen med mindst 10 øvrige medlemmer af Selskabet. For opstilling til genvalg er anmeldelse dog ikke nødvendig.

7.4. Er der ikke anmeldt flere kandidater end svarende til antallet af ledige mandater, anses de anmeldte uden videre for valgt.

7.5. I de kredse, hvor der er anmeldt flere kandidater end antallet af ledige mandater, indkaldes der i november måned ved bekendtgørelse via Dansk Musiker Forbunds informationsplatforme / medier til valgmøde med mindst 8 dages varsel. Hvert medlem med bopæl i den pågældende valgkreds har én stemme. Stemmeafgivelsen er skriftlig. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
7.6. Regler for valget i øvrigt fastsættes af Selskabets bestyrelse, herunder tid og sted for valgmøde.
7.7. Valgresultatet offentliggøres for hver valgkreds via Dansk Musiker Forbunds informationsplatforme / medier.

§ 8.

8.1. Generalforsamlinger afholdes på hjemstedet.
8.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
8.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen en af revisorerne eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af 1/10 af medlemmerne eller 1/10 af de delegerede.
8.4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel via Dansk Musiker Forbunds informationsplatforme / medier. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen.
8.5. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning fremlægges til eftersyn for medlemmerne på Selskabets kontor.
8.6. Ethvert medlem har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt medlemmet skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest den 1. februar.

§ 9.

9.1. På den ordinære generalforsamling skal årsrapport med revisionspåtegning fremlægges og følgende foretages:
a) Forelæggelse af ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.

b) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

c) Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

d) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller delegerede.

e) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

f) Valg af suppleanter for bestyrelsen.

g) Valg af revision.

§ 10.

10.1. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.
10.2. Over forhandlingerne og de foretagne beslutninger føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 11.

11.1. Hver delegerede har én stemme.
11.2. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.
11.3. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet følger af lovgivningen eller af nærværende vedtægter.
11.4. Beslutning om ændring af nærværende vedtægter kræver, at mindst 3/4 af de delegerede er til stede og at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget. Kan en beslutning ikke træffes på grund af, at 3/4 af de delegerede ikke er til stede, skal bestyrelsen inden 14 dage efter generalforsamlingen indkalde til ny generalforsamling, på hvilken generalforsamling forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de mødte delegerede.
11.5. Beslutning om Selskabets opløsning, herunder hvorledes der skal forholdes vedrørende et muligt overskud, træffes efter tilsvarende regler som ved vedtægtsændringer.

§ 12.

12.1. Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer. Så længe selskabet har indbetalt garantikapital, er garanterne berettiget til at udpege 2 medlemmer. De resterende medlemmer vælges af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.
12.2. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling og vælger en formand.
12.3. For hvert bestyrelsesmedlem udpeges / vælges en suppleant.
12.4. Selskabets første bestyrelse udpeges af selskabets stifter og fungerer indtil selskabets første ordinære generalforsamling.
12.5. De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en periode af 3 år, således at der - om nødvendigt ved lodtrækning - årligt afgår henholdsvis ét, to og tre medlemmer.
12.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over 1/2 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. I øvrigt træffer bestyrelsen ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv.
12.7. Over forhandlinger og vedtagne beslutninger føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
12.8. Bestyrelsen ansætter til varetagelse af den daglige ledelse en direktion bestående af én direktør.
12.9. Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.

§ 13.

13.1. Til varetagelse af den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion, der består af én direktør. Det påhviler denne at lede selskabet forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning og selskabets vedtægter.
13.2. Direktøren har ret og pligt til at deltage i de delegeredes møder. Direktøren deltager i bestyrelsesmøder, med mindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.

§ 14.

14.1. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller i forening med direktøren.

§ 15.

15.1. Selskabets regnskabsår løber den 01.01 til 31.12.
15.2. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelse og direktionen en årsrapport bestående af balance (status), resultatopgørelse, noter og femårsoversigt. Der udarbejdes endvidere en ledelsesberetning. Årsrapporten udarbejdes efter reglerne i lovgivningen for skadesforsikringsselskaber med tilhørende bekendtgørelse.
15.3. Såfremt selskabets økonomiske stilling tillader det, kan bestyrelsen på baggrund af årets skadesforløb træffe beslutning om, at en del af den for året indbetalte forsikringspræmie fra selskabets medlemmer udbetales til medlemmerne som præmierabat eller bonus.
15.4. Det resterende overskud anvendes til yderligere henlæggelse til en reservefond eller andre af selskabets fonds eller overføres i ny regning, alt efter bestemmelse på den ordinære generalforsamling.
15.5. Årsrapporten offentliggøres via Dansk Musiker Forbunds informationsplatforme / medier.

§ 16.

16.1. Revisionen foretages af mindst én statsautoriseret revisorer.
16.2. Revisor vælges på den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen.

§ 17.

17.1. Som grundlag for selskabets virksomhed tjener en indbetalt garantikapital på kr. 2.000.000,00.
17.2. Garantikapitalen forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 4 % p.a., der forfalder til betaling, når årsrapporten er godkendt af generalforsamlingen.
17.3. Udbetaling af garantibetaling kan kun finde sted, hvis ét beløb svarende til den udbetalte garantikapital overføres fra selskabets frie reserver til en grundfond.
17.4. Grundfonden må ikke uden Finanstilsynets tilladelse udloddes til medlemmerne eller på anden måde formindskes, med mindre det er nødvendigt for at dække underskud, som ikke kan dækkes af selskabets øvrige formue.
17.5. Garantikapitalen må ikke udbetales eller nedsættes uden tilladelse fra Finanstilsynet.
17.6. For udbetaling af garantikapitalen og for forrentning af garantikapitalen gælder de begrænsninger der er anført i Lov om finansiel virksomhed § 290 til § 292.

§ 18.

18.1. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i Selskabets vedtægter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte forlange.

**********

Nærværende vedtægter er vedtaget på Selskabet stiftende generalforsamling den 25.02.2004. Med ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 23. marts 2017.