• A +
  • A -
  • print

Er a-kassemedlemsskab en god idé?

Når du søger om optagelse i a-kassen hos FTFa, kan du optages uanset, om du er selvstændig eller lønmodtager. FTFa er en tværfaglig a-kasse – det betyder, at du kan optages, uanset hvad du beskæftiger dig med.

Hvorfor medlem af a-kasse?

Først og fremmest er a-kassernes formål en økonomisk sikring i tilfælde af arbejdsløshed. Det vil sige, at man har mulighed for at få arbejdsløshedsdagpenge med fastsatte beløb, når der ikke længere er arbejde at få, eller der bare ikke er nok arbejde (alle kan have stille perioder). Når man får arbejdsløshedsdagpenge, ses der ikke på, om man har formue, som man kunne have mulighed for at leve af – man får sine arbejdsløshedspenge uanset formueforhold.

Der er mulighed for at få fulde eller supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge betyder, at man i tilfælde af arbejde på deltid eller sporadisk arbejde kan have mulighed for at supplere ledige timer/dage op med arbejdsløshedsdagpenge. Forsikringen ved a-kassen kan altså også hjælpe dig, selvom du har lidt arbejde – man behøver altså ikke at være fuldt arbejdsløs.

Tilkøb af forsikring i a-kassen

Man har mulighed for at betale til efterlønsordningen, som kan være et godt alternativ til arbejdsløshedsdagpenge, når man bliver lidt ældre, men inden man når folkepensionsalderen. Efterløn er kort fortalt en mulighed for i nogle år at modtage efterløn uden at skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du kan læse om ordningen her.

Tillægsforsikring/lønsikring er også en mulighed, som man kan tilkøbe. Kort fortalt er dette en mulighed for at sikre sig en højere dagpengesats i en begrænset periode med ledighed, end den man kan få som normal dagpengesats. Læs om den her.

Kontingent, arbejdsmarkedsbidrag og ydelser

Dit kontingent for medlemskab af a-kassen er fradragsberettiget. Det gælder både det almindelige bidrag og efterlønsbidraget. A-kassen oplyser selv til skattevæsenet, hvad du har betalt i kontingent.

Der skal ikke betales am-bidrag af arbejdsløshedsdagpenge og efterløn. Der betales almindelig indkomstskat af arbejdsløshedsdagpenge og efterløn.

Optjening af dagpengeret

Du skal have været medlem af a-kassen i minimum et år for at opnå ret til dagpenge som lønmodtager eller selvstændig.

For at opnå ret til dagpenge, skal du som fuldtidsforsikret også opfylde et indkomstkrav, som i 2019 er på 233.376 kr. Dette beløb har man tre år til at optjene. Kun indtægter i medlemsperioder tæller med.

Eksempel: Hvis du melder dig ind i a-kassen 1. januar 2019, vil du først opnå mulighed for dagpenge, når du har opfyldt indkomstkravet og samtidig har været medlem af a-kassen i mindst et år.

Til indkomstkravet medregnes A-indkomst før skat, B-indkomst, hvoraf der betales am-bidrag, medregnet før skat, samt indkomst ved overskud af selvstændig virksomhed. Se mere her.

B-indkomst, hvoraf der ikke betales am-bidrag, medregnes ikke. Det gælder fx legater og bibliotekspenge.

Nyuddannede/dimittender har en særlig mulighed for at opnå ret til dagpenge uden et års forudgående medlemskab. Se her.

Selvstændig virksomhed

Hvis du driver selvstændig virksomhed med eller uden CVR-nr., kan det have betydning for din ret til dagpenge.

Grundprincippet er, at du som udgangspunkt har en selvstændig virksomhed, når du skattemæssigt opgør din indkomst som selvstændig virksomhed, eller du arbejder under eget CVR-nr. enten ved personlig ejet virksomhed, som del af et I/S, som medarbejdende ægtefælle eller som anpartshaver.

Der kan være undtagelser til ovenstående. Det er fx, hvis man arbejder mindre end 5 timer om måneden i virksomheden. I så fald kan der være tale om formueforvaltning. En anden undtagelse er, hvis man arbejder i et ApS, hvor man selv er medindehaver, men ejer mindre end 50 % af selskabskapitalen. I den situation kan man i stedet blive vurderet som lønmodtager.

Det er som udgangspunkt selskabs- og skattelovgivningens definitioner, der er afgørende for, hvornår du er selvstændig. Du kan i nogen grad selv vælge, hvordan en aktivitet skal betragtes i a-kassen. Det afgørende er, hvordan du tilrettelægger dine aktiviteter økonomisk.

Arbejde inddeles i fire aktivitetstyper:

  • Fritidsbeskæftigelse
  • Selvstændig virksomhed
  • Formueforvaltning
  • Arbejde som lønmodtager

FTFa har lavet en rigtig god oversigt, hvor du kan få et overblik over, hvordan din form for aktivitet vurderes – se nederst i dette link, hvor der er en tabel der giver et overblik.

Vi gør opmærksom på, at reglen om, at B-indkomst skal CVR-registreres ved en omsætning på 50.000 kr., kun gælder for så vidt angår momspligtig virksomhed. B-indkomst som musiker, komponist og sangskriver er ikke momspligtig, og derfor gælder den regel ikke for disse aktiviteter. Det vil sige, at fx som musiker kan du godt tjene 200.000 kr. i B-indkomst uden at skulle CVR-registreres. Der kan i øvrigt være andre grunde til, at man skal CVR-registreres. Det er fx, hvis man er kapelmester og udbetaler honorarer eller løn til andre.

Skal jeg lukke min virksomhed for at opnå ret til dagpenge?

Hvis du har din aktivitet godkendt som formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse er svaret NEJ, men hvis din aktivitet anses for selvstændig virksomhed, kan det være, at du bliver nødt til at lukke din virksomhed. Det afhænger af, om virksomheden anses for en hovedbeskæftigelse (i modsætning til bibeskæftigelse).

Fra den 1. oktober 2018 er dit arbejde i din selvstændige virksomhed ikke din hovedbeskæftigelse, hvis du kan svare ja til begge disse spørgsmål:

  • Jeg har i gennemsnit fået indberettet mindst 80 arbejdstimer som lønmodtager til indkomstregistret om måneden de seneste seks måneder før min ledighed, og
  • Jeg har fået indberettet mindst en arbejdstime i fem af de seneste seks måneder

Ved ”arbejdstimer som lønmodtager” skal forstås både A-indkomst og B-indkomst, hvoraf der betales am-bidrag, der ikke indgår i selvstændig virksomhed.

Er svaret JA til begge spørgsmål, kan du få dagpenge som andre lønmodtagere, og din virksomhed er en bibeskæftigelse. Det betyder, at du kan få dagpenge, uden din virksomhed behøver at lukke.

Er svaret NEJ til et eller begge spørgsmål, er din aktivitet selvstændig hovedbeskæftigelse. Du kan som hovedregel ikke få dagpenge, før din virksomhed er afmeldt i CVR-registret, og Skattestyrelsen bekræfter lukningen. Er din virksomhed tidskrævende at lukke, kan du få dagpenge, mens du lukker virksomheden ned - så længe dine aktiviteter i virksomheden kun knytter sig til afviklingen. Det kan fx være salg af driftsmidler, opsigelse af kontrakter og regnskabsopgaver. Du kan maksimalt bruge seks måneder til at lukke virksomheden ned.

Kontakt Dansk Musiker Forbund, hvis du er i tvivl om din status – så hjælper vi dig med at få et overblik over, hvad der bedst kan betale sig for dig; både i forhold til skatteregler og til a-kassen.

Hvem kan du kontakte

København:
Ann-Mari Nostrup
amn@remove-this.dmf.dk
Tlf: 35 240 240

Aarhus:
Esben Laursen
el@remove-this.dmf.dk
Tlf: 86 18 45 99