• A +
  • A -
  • print

Solistoverenskomst

Overenskomst mellem DMF/DAF/Solistforeningen af 1921/Dansk Solistforbund og DR

Til højre på denne side kan du downloade den gældende overenskomst mellem Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, Solistforeningen af 1921, Dansk Solistforbund og DR om professionel vokal eller instrumental musikalsk medvirken i DR Produktioner som solist eller i ensemble.
Oversigt over honorarsatserne for hhv. radio- og tv-produktioner findes bagerst i overenskomsten.

Vejledning

Fra 15. september 2016 er der indgået 2 aftaler:

  1. Overenskomst om professionel vokal eller instrumental musikalsk medvirken i DR produktioner som solist eller i ensemble.
  2. Aftale om DR transmissioner.  

Overenskomsten om 'kollektiv medvirken' (medvirken i orkestre med kapelmestre m.m.) er forhandlet i nov. 2004 og kan findes her på sitet i menuen til venstre.

Nedenfor gives en kortere beskrivelse, men medlemmerne opfordres til at læse overenskomsten og aftalen i deres helhed og kontakte forbundene ved eventuelle tvivlsspørgsmål.

Overenskomst, DR-produktioner

Dækningsområde:Overenskomsten er formelt en medlemsoverenskomst, men dækker i praksis - via en bestemmelse om at DR ikke må engagere ikke-medlemmer på ringere vilkår – hele solistområdet. Overenskomsten gælder ikke hvis solisten eller ensemblet engageres gennem en firmakonstruktion. Det er derfor meget nødvendigt at sikre sig, at der er tale om et personligt engagement og at dette fremgår af kontrakten med navn og personnummer.Såfremt solisten eller ensemblet selv ønsker at lade sig engagere gennem en firmakonstruktion, skal ALLE forhold omkring honorering og rettighedsafgivelse afklares i den enkelte kontrakt. Det skal stærkt anbefales, at medlemmerne kontakter forbundene for yderligere rådgivning herom.Overenskomsten gælder heller ikke såfremt DR har udliciteret produktionen eller dele heraf.Læs i øvrigt overenskomstens § 1.3 for øvrige undtagelser fra dækningsområdet samt det tilhørende protokollat.

Kontraktindgåelse:

Det er aftalt med DR, at der snarest udarbejdes en standard-kontrakt, som leder kunstneren gennem de valgmuligheder, der skal tages stilling til ved kontraktindgåelsen.

Medlemmerne opfordres til at kontakte forbundene inden kontrakt indgås således, at der ikke opstår misforståelser samt sikrer, at alle forhold er belyst i kontrakten.

Honorering:

Der er som noget nyt indført timelønssystem for alle produktioner, som ikke er såkaldte flagsskibsproduktioner (koncerter og shows). Minimumsbetalingen er 500 kr. i timen i minimum 4 timer.For flagsksibsproduktionerne følger honoreringen det hidtidige system med betaling i forhold til varigheden af udsendt materiale og antallet af medvirkende, idet der dog er indført et nyt trin på stigen i tidsrummet 0-5 minutter.  Det understreges, at overenskomstens honoreringssatser er minimumssatser og alle medlemmer er således frit stillet med hensyn til at stille krav om højere honorering.

Rettighedsafgivelse:

De siden 2004 gældende modeller for rettighedsafgivelse: ”bølgen” og ”4 udsendelser inden for 4 år” er udbygget i lyset af medieudviklingen og den udbyggede kanalstruktur.

Model 1 - 'Bølgen'

a) Produktioner, der er honoreret som flagskibsproduktioner: For førstegangshonoraret får DR ret til at udnytte produktionen frit i en periode på 30 dage fra første udnyttelse af produktionen.b) Produktioner honoreret efter timelønssystemet:For førstegangshonoraret får DR ret til at udnytte produktionen frit i en periode på 30 dage fra første udnyttelse af produktionen, samt 4 udsendelser på DRs specialiserede kanaler inden for 6 måneder efter udløbet af 30 dages perioden samt 4 måneders catch up.DR kan anvende produktionen med fri opdeling.

Model 2 - '4 udsendelser + 4 on-demand perioder'

For førstegangshonoraret får DR ret til 4 udsendelser inden for 4 år samt 4 perioder på 30 dage on-demand.DR kan anvende produktionen med fri opdeling. 

Nye bestemmelser

Aktualitets-medvirken i forbindelse med en udgivelse eller turnéstartOverenskomstens § 11 åbner for den mulighed, at kunstneren og DR aftaler at kunstnerens medvirken finder sted uden honorar, men mod dækning af transportomkostninger. Det er en betingelse, at dette sker i forbindelse med en udgivelse eller turnéstart og DR erhverver mere begrænsede rettigheder end efter den øvrige overenskomst.

Rene net-produktioner
DR kan som noget nyt producere udelukkende til net-publikation. Produktionen honoreres i givet fald efter timelønssystemet og DR erhverver ret til 1 års udnyttelse på DRs hjemmeside.

Podcast.
Såfremt den solistiske livemusik ikke udgør en væsentlig del af produktionen, omfatter honoraret at DR kan podcaste produktionen.
Udgør den solistiske livemusik en væsentlig del af produktionen kan DR mod betaling af et tillæg på 10% af honoraret podcaste produktionen i 6 måneder. DR kan dog hverken podcaste musikken på trackniveau eller som en hel koncert med samme kunstner.

Sociale medier
Overenskomstparterne har på baggrund af erfaringerne med forsøgsaftalen om DR-Output udvidet denne ordning således, at DR generel kan uploade produktionerne helt eller delvis på Youtube og sociale medier. Kunstnerne kan såfremt særlige forhold gør sig gældende gennem forbundene anmode om at få taget produktioner ned.  

Rabat på genkøb
Der er generelt givet 50% rabat på genkøb af de kendte modeller: ”bølgen” og ”4 udesendelser inden for 4 år” således at disse samt genkøb af netproduktioner koster 25% af førstegangshonorar og 12½ % ved genkøb alene til de specialiserede kanaler. 

Hensyn til kunstnerens primære karriere
Det er særligt aftalt, at den enkelte kunstner kan opsige DRs adgang til at genkøbe yderligere udnyttelsesperioder for netproduktioner og podcast, såfremt denne strider imod andre kontraktsmæssige forpligtelser eller karrierestrategi.