• A +
  • A -
  • print

Musikudgivelse og skat

Vejledning i skatteregnskab ved egen musikudgivelse
Foto: Mick Haupt

Dette er en primitiv ”gør-det-selv” guide til, hvordan man kan opgøre indkomst fra salg af egenproducerede cd’er eller salg af musikudgivelse til download.

Ved egen musikudgivelse er der normalt tale om et mindre oplag og ikke ret mange indtægter ved salg. Skattestyrelsen vil almindeligvis ikke kræve, at man følger varelagerreglerne, som gælder for erhvervsmæssige virksomheder, da der ikke er tale om erhvervsmæssig drift. Der kan være tilskud til musikudgivelsen, som er ”øremærkede”, og processen tager ofte lang tid – måske mere end et år – selvom der er tale om en lille produktion.

Det er svært at give én regnskabsløsning, der kan bruges af alle. Nogle har fået dækket alle omkostninger til fremstilling ved tilskud, andre har ikke fået nogen tilskud. Nogle producerer fysiske cd’er, andre udgiver kun digitalt. Nogle sælger 10 cd’er på et år, andre sælger hele oplaget på et eller to år. Disse forskelle giver udfordringer for en simpel løsning.  

Moms

De fleste med egen udgivelse kan undgå momsregistrering.

Som udgangspunkt er indtægt ved salg af varer momspligtig, og det samme gælder ved salg af musikudgivelsen digitalt. Men momsregistrering kan undlades, hvis omsætningen, dvs. indtægterne ved salg, ikke overstiger 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode.

Legater og støttepenge er ikke omfattet af momsloven og skal derfor ikke medregnes i momspligtig omsætning.

Hvis man skal momsregistreres, sker det via www.virk.dk, hvor man skal bruge sin private NemID. Det er i så fald "Start af virksomhed".

PR eller salg

Hvis det er en musikudgivelse udelukkende til PR-formål bør coveret forsynes med teksten "Promotion eksemplar - ikke til salg". Så opstår der ikke tvivl om at den er til PR.

Når man udsender gratis cd’er til PR-formål, er det godt at notere, hvem man sender til og hvor mange cd’er, man sender. Det skyldes, at brug af cd’er til PR-formål påvirker varelageret. Anvendelse af cd’er til PR-formål er som udgangspunkt også fradragsberettiget.

Varelager

Ved fremstilling af fysiske cd’er skal man holde styr på sit lager af cd’er; varelageret. Derfor skal man optælle sit varelager ved årets begyndelse – eller når man modtager de færdige cd’er klar til salg – og ved årets slutning. Dvs. at man skal tælle op, hvor mange cd’er, man har på lager ved start og slut. Dette skal man gøre for hver udgivelse.

På den måde opgør man, hvor mange cd’er man har solgt/udsendt til PR i årets løb, og det er dem, man får fradrag for. 

Udgifter

Ved salg af cd'er i mindre oplag udgøres omkostningerne i hovedsagen af fremstillingsudgifter.

Fremstillingsudgifterne kan som hovedregel trækkes fra i takt med, at man sælger cd’en eller bruger den til PR som beskrevet ovenfor under Varelager. Man opgør sine fremstillingsudgifter for produktionen (se eksempel nedenfor) og beregner stykprisen.

Andre udgifter kan være til release-party eller reklame for udgivelsen. Disse udgifter er driftsudgifter og ikke fremstillingsudgifter.

Hvis musikudgivelsen udelukkende er på digitalt medie til download, så anvendes varelagerreglerne ikke, men man må i stedet afskrive på udgifterne, dvs. tage procentmæssigt fradrag af fremstillingsudgifterne.

Ved blandet produktion (blandet fysisk cd/digital udgivelse) bliver regnestykket også en blanding. Nogle af udgifterne vedrører udelukkende den fysiske cd, og derfor skal de kun indgår i fremstillingsudgifterne på den fysiske cd.

Støttepenge

Hvis man har fået ”øremærket” støtte til udgivelsen, kan man normalt tillade sig først at modregne støttetilskuddet i fremstillingsudgifterne, inden man opgør fremstillingsudgifterne.

Hvis tilskuddet figurerer som skattepligtig indkomst på årsopgørelsen (rubrik 17), kan man derfor tillade sig at indskrive et tilsvarende fradrag i rubrik 29, forudsat man har fremstillingsudgifter i mindst samme omfang. Fradraget i rubrik 29 ophæver beskatningen af tilskuddet. Grunden til denne fremgangsmåde er, at rubrik 17 er feltlåst.

Eksempel

Se her i et eksempel, hvordan man kan opgøre de samlede fremstillingsudgifter på cd'en:

Fremstillingsudgifter (inkl. moms) 500 styk kroner
Studieindspilning 15.000
Musikerhonorarer*4.000
Master2.000
Tryk20.000
NcB1.200
Sum42.200
Støttebeløb fratrækkes (tilsvarende beløb fratrækkes i årsopg. rubrik 29)-15.000

Fremstillingsudgifter (netto)

27.200

Stykpris: 27.200 kr. / 500 = 54,40 kr.

Hvis cd’en herefter sælges for 100 kr. pr. styk, har man en fortjeneste pr. solgt cd på:

100 kr. – 54,40 kr. = 45,60 kr.

Når man laver regnskab for cd-salget, der jo også skal omhandle indtægterne, kan det se sådan ud:

INDTÆGTER VED CD-SALGkroner
Eget salg af cd'er  11.600
Distributør*775
Sum af indtægter12.375
UDGIFTER VED CD-SALGkroner
Vareforbrug**12.512
Porto og kuverter150
Sum af udgifter12.662
RESULTAT (indtægter minus udgifter)- 287

Noter:

* fx salg via Gateway. Indtægter fra salg af download kan også indgå heri.

** Her: 230 styk á 54,40 kr. Dvs. der er 270 cd'er tilbage i varelageret, som ved slutningen af året har en værdi af 14.688 kr. Dette beløb overføres til næste års regnskab.

Når der i eksemplet er brugt flere cd'er, end der er indtægter for, kan det skyldes flere ting:

Nogle er gået i stykker og kasseret, nogle er anvendt som PR. Endvidere kan man have solgt nogle cd'er billigere end 100 kr. Så er salgsindtægterne ikke entydigt udtryk for, hvor mange der er solgt.

I eksemplet er der underskud, men eftersom der er tale om en virksomhed, der ikke er erhvervsmæssigt drevet, er underskuddet ikke fradragsberettiget.

Hvis der er overskud, skal dette selvangives i rubrik 20 på selvangivelsen. Hvis der ikke er overskud, kan man undlade at selvangive noget.

Individuel vejledning kan fås i Dansk Musiker Forbund, når man er medlem. Kontakt Trine Budtz (tb@remove-this.dmf.dk).

Forholdet til dagpengereglerne fra 1/10 2018

Nye dagpengeregler fra 1. oktober 2018 har givet mulighed for at have egen musikudgivelse, uden at det behøver have særlig betydning for ens ret til dagpenge som musiker.

Det forudsætter, at man ikke har CVR-nr. på grund af musikudgivelsen, og at man heller ikke anvender de skattemæssige regler for selvstændig virksomhed (dvs. selvangiver som over- eller underskud af virksomhed). Det vil sige, at når man holder musikudgivelsen som det man kalder fritidsbeskæftigelse eller evt. som formueforvaltning i dagpengesystemet, så bør det være uproblematisk. Ved fritidsbeskæftigelse kan man dog ikke få ydelser for den tid, man arbejder i sin fritidsbeskæftigelse, og derfor vil man blive trukket i dagpenge for de anvendte dage og timer.

Den ovenstående vejledning med at opgive indtægter i rubrik 20 på årsopgørelsen opfylder skattemæssigt kravene til det, der i dagpengesystemet kaldes fritidsbeskæftigelse. Det kan dog også være muligt at have både cd-udgivelse med CVR-nr. som en selvstændig bibeskæftigelse med dagpengeret, men det kræver at man har lønarbejde ved siden af i større omfang. For nærmere rådgivning om det anbefales det at kontakte A-kasse service i DMF.

Hvis du vil vide, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med udfyldelse af dagpengekort og reglerne i øvrigt, er du også velkommen til at kontakte A-kasseservice i Dansk Musiker Forbund for nærmere vejledning om det.

Trine Budtz (redigeret 5.11.2018)

Kontakt

-

Trine Budtz
Chefjurist og skatterådgiver
tb@remove-this.dmf.dk 

Hvem kan du kontakte

Trine Budtz
Chefjurist og skatterådgiver

tb@remove-this.dmf.dk
Tlf: 35 240 240