• A +
  • A -
  • print

Syge-/raskmelding

Kort og godt om syge-/raskmelding

Dansk Musiker Forbund får i stigende grad henvendelser fra sygemeldte medlemmer, der føler sig presset af deres sagsbehandler til at lade sig raskmelde. 

Mange medlemmer oplever det derfor som et massivt pres, at skulle leve op til de krav Jobcentret stiller. Det kan være svært at takle, hvis man oplever at sagsbehandlingen i Jobcentret er præget af kontrol eller, at Jobcentret sågar stiller spørgsmålstegn ved om man er syg og egentlig burde raskmeldes. 

Der har i en årrække været et stigende fokus på at få nedbragt udgifterne til sygedagpenge. Sygedagpengeperioden er blevet afkortet fra 52 uger til 22 uger, og der er indført stadigt skærpede krav til Jobcentrenes opfølgning i sygedagpengesager i form af både hyppigere samtaler i sygeperioden samt aktivering og afprøvninger af de sygemeldte. 

Nedenfor beskriver vi problematikken om raskmelding, der kan vise sig på to forskellige måder:

  1. Medlemmet raskmelder sig selv efter pres fra sagsbehandleren, selvom de reelt ikke føler sig i stand til at arbejde eller stille sig til rådighed i A-kassen 
  2. Sagsbehandleren raskmelder medlemmet og træffer formel afgørelse om ophør af sygedagpenge 

Medlemmet raskmelder sig selv

Mange Jobcentre forsøger at overtale medlemmerne til at blive raskmeldt. Det kan være i forbindelse med opfølgningssamtaler, eller det kan ske ved et kontinuerligt pres i forbindelse med aktivering eller lignende.

Dansk Musiker Forbund ser også ofte, at jobcentret presser for raskmelding i forbindelse med opsigelse og fritstilling. Det kan selvsagt være ret problematisk, hvis man ikke er parat til at arbejde og også økonomisk, kan det få konsekvenser.

Hvis man ikke er helt rask, når man raskmelder sig i Jobcentret, kan konsekvensen nemlig være, at man efterfølgende lander imellem to stole. Man kan ikke få arbejdsløshedsdagpenge, fordi man ikke kan stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, og man kan samtidig ikke få genoptaget sine sygedagpenge, fordi man selv raskmeldte sig. 

Når man selv har raskmeldt sig, er det ydermere nærmest umuligt at vinde en ankesag, hvis man senere har fortrudt sin raskmelding. 

Sagsbehandleren raskmelder medlemmet

Forbundet ser en tendens til, at Jobcentrene har større fokus på at få afkortet sygedagpengeperioden tidligere og tidligere i sygeforløbet. Nogle medlemmer bliver simpelthen raskmeldt af Jobcentret, dvs. Jobcentret træffer afgørelse om, at de ikke længere er syge, selvom både de selv og deres læge mener, at de stadig er for syge til at kunne arbejde.

Når forbundet ser disse afgørelser, vil afgørelserne blive anket og ofte bliver sagerne vundet i ankesystemet. 

Om reglerne 

Her er en kort redegørelse for nogle af de regler, der gør sig gældende i sygedagpengeloven, og hvordan man kan forholde sig, når man føler sig presset i systemet.

Hvad er sygedagpenge?

  1. Sygedagpengene er en midlertidig forsørgelsesydelse, som man kan modtage i 22 uger, herefter skal Jobcentret tage stilling til, om sygedagpengene kan forlænges efter bestemte regler.
  2. Sygedagpengene udbetales til den syge eller til arbejdsgiver, hvis man modtager løn under sygdom.
  3. Sygedagpengene er betinget af, at man er uarbejdsdygtig eller delvist uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Jobcentret vurderer arbejdsduelighed

Jobcentret skal ifølge reglerne foretage løbende samtaler og vurdere, om den sygemeldte er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Det er Jobcentret, der foretager vurderingen af, om man er uarbejdsdygtig, men Jobcentret skal i den forbindelse indhente oplysninger til brug for deres vurdering, eksempelvis kan de indhente udtalelser fra læger, psykolog og den sygemeldte selv. 

Hvis Jobcentret mener, at man skal raskmeldes, kan de træffe afgørelse om at stoppe sygedagpengene. Jobcentret kan dog ikke kræve, at man selv raskmelder sig. 

Pligter og rettigheder som sygemeldt

Man er som sygemeldt forpligtet til at medvirke ved Jobcentrets opfølgning, også selv om man ikke selv modtager sygedagpenge, fordi man har løn fra sin arbejdsgiver. Man har dog, som sygemeldt også ret til at blive inddraget og få medindflydelse på sin egen sag.

Jobcentret skal også oplyse om regler (lovgrundlag) og rettigheder. I forbindelse med en afgørelse om sygedagpenge har man ret til at blive hørt (partshørt), og man har ret til at klage. Man har også ret til at få aktindsigt i sin egen sag. 

Har du spørgsmål til syge-/raskmelding kan du kontakte Dansk Musiker Forbund på 35 240 240.

Få flere gode råd her

Læs om et medlems tur gennem Jobcentret ved syge-/raskmelding her

Kontakt

-

Esben Bøgh Laursen
Faglig sekretær
el@remove-this.dmf.dk 

Dorte Bang
Juridisk konsulent
db@remove-this.dmf.dk